top of page

"כיוון והכוונה לצורך הכלה"

"האלוהות"

ידע מתוקשר דרך לילה ברזסקי

10/09/07

שלום לכם, אכן אנו האלוהות אשר לכם להכיר, באותם אלו אשר חוברים מרצון וידיעה להכיל.


אכן אותו מסר יש בו לחזקכם למהות אשר בכם קיימת. אותו פתח קוסמי אשר לכם להכיל באותם אלו ימים, יביאו בכם כוח להניע עצמכם לצורך החיבור אשר עימו לשרת. כל אותם אלו מהויות לכם להכיר בדרך ובאור אשר בהם לשרת.


ועל כן אותו תהליך הזדמנותי לכם לבקש העוד לדעת, לבקש העוד להכיל ולהכיר באמת אשר לכם לשרת. ואנו מתוך אותה הכרה בכם, אנו מוכנים בכם לשרת ולהביא בכם האור והכיוון ותבורכו לאחד.
הביאי בהם ידיעה זו ותבורכי.

מתוקשר על ידי לילה ברזסקי

bottom of page