top of page

"מהקיים אל הקיים אשר בו האמת והנכון לשרת"

"האלוהות"

ידע מתוקשר דרך לילה ברזסקי

05/09/10


מהקיים אל הקיים אשר בו האמת והנכון לשרת – האלוהות
05/09/10 – מסר האלוהות לחגים

שלום לכם, "אנו האלוהות", אשר מהווים בכם את ההכרה לדעת את אותם תהליכים אשר לכם ביום יום, באים אנו עמכם לנתב בכם הכרה כי אותם אלו "שערים" אשר לכם באותם אלו שבתות או חגים, הינם כוח אשר אנו מורידים לכבודכם. כוח אנרגטי, כוח קוסמי אשר בו להטעין אתכם כאנוש ולתחזק אתכם מצורך אשר לכם לבקש הכוונה וכיוון לכם לבטא חייכם.

על כן אותם אלו ימים אשר לכם באותו "חודש תשרי" יורדת לכם "אנרגיה קוסמית" להאיר לכם הדרך ולעורר אתכם להכיר באיכויות אשר אתם נושאים כאנושות. לדעת כי כל אחד מכם קיים בו הכוח האלוהי אשר בו קיימת אהבה וצורך אשר בו הנעה לכיוון אשר בו חיבור אל הבורא אשר קיים בכם. לדעת זאת ללא "החזרה בתשובה" מתוך הפחד ולא מתוך שכר ועונש כאשר ואותם אלו תפוסים באותם דפוסים מוטעים אשר מקבעים עצירה ואין פריצת הדרך.

אותם אלו הפונים לתפילות או לאותם מעשה מצווה אשר אתם עושים לצורך תגמולכם בזכויות אשר לכם לקדם, היינו אומרים כי לנו בבריאה, אין מהות בהם לשרת. ונסביר לסבר בכם הדעת לצורך אשר לכם לקבל:

החוויות אשר מפגישות אתכם יחדיו כאנוש הינם לצורך השיעור והלמידה אשר לכם. הינם "הסכם" ביניכם לצורך והשפעה אשר בה ללמוד את דרך החיים על ידי לקיחת אחריות כול אחד לצורך אשר בו יפרה עצמו ואת אלו אשר עימו וזאת מאותה "זכות הבחירה" אשר ניתנה לכם.

אך כאשר אינה באה האחריות בכם לנהל חייכם מתוך הקיים אשר בכם נתנו, אתם פוגמים ויוצרים חסרים במהות חייכם ואת אותם חסרים אתם מתרגמים "כעונש אשר הבורא הביא בכם". ועל כן הינכם פונים כצורך בתפילות, אלינו, כצורך בהגברת המצוות לצורך אותו "שכר" אשר לכם לבקש דרכינו. ומתוך הכך אכן אמרנו, אין לנו מהות ואין השפעה והתמרה לצורך אשר הינכם מבקשים.

על כן יש ועליכם להבין כי וכאשר הכרה לכם לבקש לדעת, אנו מעבירים בכם האיכות לנהל את החיים על ידי ידיעה מוארת, ידיעה משרתת גם את הבריאה ואת האנוש משלמות. שלמות אשר חוברת בכל אנוש אשר לו רצון הכלה לשינוי ורצון אחריות לו לקבל וליישם את מהות חייו בהולמות. ואנו מאירים את הדרך בהבנות מצורך אשר בה האמת והנכון קיים.

ואכן, אותו אחד מבקש הדרך להאיר על ידי האור אשר קיים בו. אותה תבונה אשר בה כוח אלוהי: לבקש לדעת ללמוד לשנות המודעות למודעות רוח, לקבל הבנות והכוונה מתוך הנכון והאמת כדי לשנות תפיסות אשר "משרתים" אותו ואין בהם  פריצת הדרך. ועל כן אנו מביאים בכם את מודעות הרוח להכיל על ידי "חיבור למודעות על".

ולכן אנו מביאים בכם היום מיידעים, תדרים וכלים אשר לנו לצורך אותם תדרים אשר בהם לחזקכם ולהשפיע בכם לצורך השינוי, לצורך הדעת כי הינכם ערבים זה לזה על ידי אותו "הסכם" לממש דרך אותה אחריות אשר כל אחד ישיא בחייו.

ומתוך וכך ומתוך אותה הולמות לא תצערו בתפילותיכם אלינו, או תכו על חטא בבית תפילות אשר לכם, באותם אלו ימים וחגים אשר בהם הינכם נוהגים לבטא "התעוררות" לסליחה וחרטה לבקש. אכן ענו אתם מתוך הידוע אשר בכם על אותם שנים אשר חלפו לכם ואשר חוזרות ונשנות ואין שינוי ואין בהם גישור ואין כל קשר מהותי מתגמל לא בחברה, לא בעשייה וכמובן לא לפרט.

על כן אמרנו חברו למודעות רוח לקבל הבנות ותדרים, לקבל כלים ולשנות חייכם מאותה תפיסה אשר הייתה לכם, אל תפיסה אשר בה הבנות ואיכות בריאה מצויה בכל אנוש כאשר ויכיר מודעות רוח זו אשר אנו בו רוצים לתגמל.

ומצורך אותה תפיסה מוארת זו אשר לנו אליכם נצלו ימים אלו אשר אותה "אנרגיה קוסמית" יורדת להעניק לכם מטובה. אותה אנרגיה מתחזקת מידי יום בכניסתה לשנה החדשה ומשנה מהותה לצורך הכניסה לעידן חדש, לצורך אותה התעוררות של מודעות רוח – מודעות מוארת לנהל חייכם.

אנו מביאים לכם את האור לגלות את השפעתה של אותה "אנרגיה קוסמית" המחברת אל עידן חדש. אנרגיה אשר בה קלות והכלה במי אשר יוצר רצון למודעות מוארת ולא מודעות הכרתית שעליה אתם נתפשים.

הביאי בהם מסר זה אשר יקרא: "מהקיים אל הקיים אשר בו האמת והנכון לשרת".
ואכן כאשר והביאנו לכם מסר קודם שירד בשם "הכוח המניע – הגיע" הינו מהווה בסיס להבנה ושינוי אשר בו אנו מביאים לכם גם היום ותבורכו בו.

bottom of page