top of page

"תקשור על מבצע עופרת יצוקה"

"האלוהות"

ידע מתוקשר דרך לילה ברזסקי

31/12/08


שלום לכם, אנו האלוהות. כאשר ולכם רצון והכרה לדעת העוד,


כאשר ואותה הכרה אשר לכם להוות את אותה מהות חיים אשר לכם, כאשר והינכם בתוך אותה מהות זו אכן לשרת, נצרך אותו תהליך לצורך אותה הכרה. ועל כן, אין מהות לכם בדאגה מאחר ואותו תהליך יתבטא בו מתוך הקלות.


אכן, כאשר ואותו מצב אשר נוצר, יוצר את אותה חגורת חנק אשר היינו מכנים זאת דרך אותם אלו אשר סובבים לכם מול אותה עשייה אשר אותם אלו יוצרים (החמאס), היינו אומרים אותם אלו יכירו במהות אשר אינה משרתת. ומתוך התהליך היינו אומרים, תשתנה אותה אנרגיה אשר הינם משלחים ומצורך השינוי תבוא התמרה אשר אתם מכנים מפלגה שונה אשר תנהל ותנחיל עקרונות אחרים מתוך המהות אשר תשרת את אותו עם אשר מסביבכם.


אותו שינוי יבוא גם בערביי ישראל כל הזמן בתהליך. יש ועליכם להבין כי שיווי תדר קיים מצורך אותה הכרה אשר להם במהות אשר לאותה עוצמה אשר אותם אלו משדרים זה אל זה. ומתוך אותה עוצמה זו, הינה מוכלת בהם מצורך אותה אחדות לקבל. ומתוך האחדות אכן, יבוא גם השינוי.


אומות עולם שמתנגדים לפעולה, בתהליך אשר אותם אלו אשר יוצרים את אותה התנגדות, היינו אומרים יוצרים זאת מתוך אותה הסוואה בתהליך, מאחר ונדרשים הינם לאותה תגובה להביע ולאותה מהות לשרת. ועל כן היינו אומרים כי אותם אלו אכן, תומכים באותו תהליך אשר אותו כוח זה מניע אתכם אל אותו ביטוי אשר בא בכם היום לצורך התוצאה לשרת.


בתהליך אשר אותו אחד (לגבי גלעד שליט) יצר את אותה הכרה זו לכם כאותה שליחות אשר באה בה מהות זו לשרת, היינו אומרים כי הינו אכן, מתוך אותה הגנה אשר הן אותם אלו יוצרים עליו והן אותה אנרגיה אשר הינו מכיל לצורך אותה התמרה. ואין מהות לדאגה מאחר ואותו טוהר בא באותה מציאות זו אשר באה הן באלו, הן ובכם אל אותה הכרה להכיל.


יש להכיר מודעות שונה. כי אותה אנרגיה אשר הינכם שולחים משנה מהות בכל אותה אנושות. ועל כן כאשר ואותו אחד אשר יצר את אותה שליחות זו מתוך הבחירה, ומתוך אותה התנדבות אשר לו, יש בתוכו עוצמה לצורך אותו ביטוי, לאותה שליחות. ועל כן אכן, באה בו אותה ההתמרה הנדרשת ואת אותה תוצאה בו לבטא אכן את השינוי מול אותם אלו אשר סובבים לכם.


והיינו אומרים, אין הזמן לכם דרוש לצורך התהליך אשר בו לכם לדעת כי חל שינוי. יש ועליכם לבטא את העוצמה, מצורך אותה אחדות אשר לכם לבקש. ועל כן נדרשים, אכן תהליכים אשר יכילו הן אלו והן אתם. ומתוך הכך באה מתוך הרצון אשר לשינוי, לבטא חיזוק.


כאשר ותתנו את המהות אשר לכם לאותו זמן, היינו אומרים אין אנו יכולים להוות לכם הכרה. ועל כן תנו מהות לאותה אחדות, לאותו שיווי תדר ולאותה הכלה, הפעלה לצורך אכן מהות לשרת, מהות החיים הן לכם והן לאותם אלו.


כל הזכויות שמורות © לילה ברזסקי

bottom of page