top of page

"הכלת אנרגית 4 יסודות לצורך החוויה"

"אל אלינוס"

ידע מתוקשר דרך לילה ברזסקי

05/02/09

האם כשאנו יורדים לחוויה בגוף הפיזי, אנו יורדים עם כמות מסוימת של אנרגיה לצורך החוויה שלנו וכשאנו במשיכת יתר אנו מבזבזים אנרגיה שאח"כ חסרה לנו לחוויות אחרות?

אין מהות באותה מחשבה. כי וכאשר הגעתם אל אותה מהות לכם בתוך אותה חוויה, אכן, הוכל בכם אותם אלו 4 יסודות לצורך אותה אנרגיה בכם לשרת.

ומתוך הכך, הינכם נטענים כל הזמן במהות המשרתת באותם אלו אשר להם הינכם נזקקים – את אותם אלו 4 יסודות. ומתוך אותה חוויה הינכם מושכים לצורך אותו איזון לבקש.


כאשר והינכם מושכים יסודות מצורך אשר לכם "העוד" – מתוך אותו עודף, היינו אומרים, נוצר תהליך אשר בו אין מהות לכם באותה אנרגיה לתהליך. ואותו תהליך אשר בו העודף יוצר עכבה, אך אינכם מהווים אכן, אנרגיה מסוימת אשר עליה הינך מדברת ( על בזבוז האנרגיה וחוסר לחוויות אחרות). 


מאחר וכאשר אותה נשמה נטענת, הינה נטענת מאותם יסודות כל הזמן בתהליך.ֿ

אז אם היא נטענת כל הזמן, היא גם מתאזנת כל הזמן?

מתוך אותה הבנה אשר לאותו אחד לרצות את המהות המשרתת מתוך האיזון, אכן חובר הינו לאיזון. אך, כאשר אותו אחד – כאותה נשמה, מושכים את אותם אלו יסודות לא מתוך אותה מהות משרתת, הופר האיזון ויצר עכירות באותם אלו אחרים.

אז כאשר אנו משקיעים אנרגיות בתוך הקושי ולא זורמים, אנו למעשה מושכים אנרגיה עודפת אשר מתבזבזת? ונוצרה אותה דליפה…..

מתוך הכך, משכתם את אותם אלו יסודות אשר אין בהם מהות לשרת ונוצרה אותה עכבה ונוצרה אותה העכרה על אותם אלו יסודות אחרים. ומתוך הכך, "בוזבזה" אותה אנרגיה זו (של העודף) אשר לא באה לביטוי מתוך ההולמות ולא באה מתוך השלמות לצורך החוויה, מאחר ואין בה איזון.

ואין בה חיסרון לגוף פיזי ולאותן חוויות שצריכות לבוא בהמשך?

אכן, אין מהות. מאחר והחוויות יבואו מתוך הצורך לאותה נשמה. מאחר ולא הותמרה בתהליך, אכן, יבוא חוסר איזון פיזי מתוך המהות אשר אותם יסודות שרתו אותה לא בהולמות.- האם הבנת את ההבדל?

כלומר אם היסודות נמשכים לא בהולמות, תהיה חולשה בגוף הפיזי?

מתוך אותו חוסר איזון, אכן.

אמרתם שכשאנו מושכים עודפים מאותם יסודות אנו יוצרים סטייה "מהרשימה" שלנו. האם אנו דרך אותה סטייה יוצרים "ברשימה" גם שינוי?

אין מהות. יש ועלייך להבין כי וכאשר אותה נשמה הגיעה עם אותה "רשימה", נאלצת הינה לחזור אל אותה "רשימה". מאחר והינה בתהליך של אותה חוויה, הינה יוצרת אכן סטייה, אך לא סטייה מתמדת, מאחר ונדרשת הינה לסדר של אותה "רשימה".

ומתוך הכך, חוזרת הינה מתוך הסטייה אשר עשתה ואותה סטייה יכולה להימשך גם שנים, חודשים או ימים. ומתוך הכך, אכן, כאשר באה ההבנה, באה גם ההשפעה. ומתוך אותו רגש גבוה תחזור לאותה "רשימה".

נניח אישה שאין לה ילדים "ברשימה", האם דרך רצון עז, ומשיכה עודפת של יסודות היא יכולה לממש היריון בניגוד "לרשימה"?

אכן, בתהליך של אותה מודעות אשר יוצרת התמרה, בתהליך של אותו רגש גבוה אשר יוצר התמרה, בתהליך של אותה מחשבה מוארת אשר יוצרת אותה התמרה, אכן אותה מודעות יש בה להביא את המואר אל אותה הכרה.

אך, כאשר ואותה "רשימה" של אותה אחת אין בה מהות לאותם אלו ילדים, יש בה משמעות. ומתוך הכך, כאשר וחברה לרצון אשר אין בה צורך באותם ילדים, באה מתוך אותו צורך אשר לה להתמיר עצמה בחוויה הזו.

ומתוך השינוי אשר עשתה מודעות, ומתוך אותה התמרה אשר הביאה את המהות המוארת אשר לה מול החוויה ומול אותו תהליך אשר הרגש הגבוה יבוא לביטוי; והמחשבה המוארת תבוא לביטוי, אכן, נוצר בה הכלה של אותה אהבה טוטאלית לבטא שינוי בתוך אותה "רשימה". ומתוך הכך אכן, תבוא אותה הכרה זו למימוש.

אני שואלת על האנוש שמצוי במודעות נמוכה. האם הרצון העז שלו יכול לשנות "רשימה"?

אין מהות. מאחר ואין הכלה. כי וכאשר נצרכת הכלה מתוך אותה מודעות אשר תבוא ותשנה את אותה איכות אשר אליה חברה. האם הבנת?

האם אנחנו התלמידים, נחשבים לכאלו שיש לנו איזון בכל ארבעת היסודות?

בתהליך של אותן אלו התמרות אשר עברתם ואותה הבנה בכם קיימת ואותו רצון לכם בשירות, אכן, אותו איזון אין בו להפר, אך ורק כאשר ואותה בחירה אשר באה דרך אותה מחשבה אשר לכם יוצרת את חוסר אותו איזון.


ועל כן, כאשר והותמרתם מתוך המהות המשרתת של אותו מח ימין אשר לכם, יש בכם את היכולת להיות באיזון כל הזמן. באותו רגש מואר כל הזמן ומתוך ההכלה לבטא הולמות בשירות.


ומצורך אותה שלמות אשר לכם (כתלמידים) להבין ולדעת כי תפקיד לכם הינו מצורך אותה התמרה של אותה אנרגיה של אותם אלו אנושות. מאחר ואותה אנושות אין בהם את אותה מודעות לבטא את האיכות אשר קיימת בהם.


כאשר וחסמו איכות זו, יצרו פגימה בחוויה אשר להם. ומתוך הכך, כאשר ואותם אלו נצרכים אכן לשינוי, נצרכים הינם לאותו עידוד להביא בהם.


ומתוך הכך, כאשר ואותה מודעות אשר בה הינכם משנים בהם מהותה, הינה חוברת אל אותם אלו. ומתוך אותה מהות, נתרמים הינם ומתוך אותה מהות הינכם נתרמים, מצורך אותו שיעור אשר עשיתם.


ומתוך הכך, עולה בהם ועולה בכם את אותה הכרה לכם בחוויה, ואותה התמרה אשר הינכם עושים, תתמיר גם את אותם אלו אשר בהם הינכם חווים. ומתוך הכך, אט אט, אכן, נצרך לכם אותה סבלנות לגלות מתוך המהות המוארת – כי חל שינוי.


ואנו, מתוך המהות אשר לנו להביא בכם איכות, אכן, מתרגמים לכם זאת אט אט מתוך אותה יכולת אשר לכם להביא את אותה איכות זו למימוש.


ומתוך אותו תהליך זה, בא אכן באותם אלו אנושות, אט  אט אותה ספיגה, אותה הסכמה, ואותה הסכמה מבקשת העוד.


ומתוך הכך, כאשר ובאה בכם אותה הבנה, אני אל אלינוס, באתי עם כל אותם אלו אשר הינכם מכירים בהם מהות אשר התמירה אתכם, מברכים אתכם לאדוני.

תודה.

bottom of page