top of page

"הפרת איזון יסוד האדמה"

"אל אלינוס"

ידע מתוקשר דרך לילה ברזסקי

05/02/09

אמרתם שכאשר יש משיכה עודפת של יסוד האדמה האדם הוא ארצי מאוד, מחובר לחומר ובהישרדות כלכלית וחומרית. מה הקשר בין התנהלות אדם זה לכלי, כיסוד?

בתהליך של אותם אלו יסודות: אש, מים, אוויר ואדמה יש בהם את האיזון מצורך. ומתוך הכך, כאשר ואותו אנוש אשר בו רצון להכיל מהות זו אשר לו בחוויה, ומהות זו אשר לו לצורך, כאשר ואותה הכרה זו באה בו בהולמות.


אך כאשר ואותה הכרה זו לא באה בהולמות, ונוצר התהליך אשר בה קיימת אותה הכרה של המחשבה ושל אותו רגש אשר לא מנותב מתוך אותו רגש גבוה. אכן, הינו מושך את יסוד האדמה אשר לו, אשר בא עמו ביצוע אשר בו קיים רגש נמוך, מחשבה לא הולמת ואת אותה הכרה לו ברצון, להוות את התהליך אכן לא מתוך השלמות.


ומתוך הכך הופר אותו איזון אשר אליו הינו נצרך, להכיל את הכלי לצורך אותה מהות לשרת. ועל כן, אותה הכרה זו של אותו יסוד אדמה, יוצר הנעה לאותה תוצאה אשר בה אותה מחשבה, אותו רגש, לא בא בהולמות. האם הבנת?

ז"א שכששאר היסודות לא מאוזנים התוצאה היא שהאדם חיי כל הזמן בפחד הישרדותי….

ומתוך הכך, אכן הינו יוצר את אותו תהליך אשר מושך הינו אדמה, את אותו יסוד, לצורך להכין את אותו כלי מתוך אותו צורך אשר לו בחוויה.

ומתוך הכך, לא בא אותו תהליך זה בהולמות מאחר וכאשר הופר האיזון, מצורך אותם אלו יסודות קודמים, אשר בא בהם חוסר מהות של אותה מחשבה מוארת, חוסר מהות של אותו רגש אשר בו להביא את ההתמרה, וחוסר אותו אש אשר בא לבטא מהות מתוך המואר. האם הבנת?

ז"א שהיסוד הזה יסוד האדמה הוא התוצאה.

אכן. ומתוך הכך אין כלי אשר בו מהות, לאותה תוצאה הולמת לאותו אנוש.

כשאנו מדברים על דליפה אנרגטית, אנו מתכוונים לדליפה שהיא תוצאה של פריצה בהילה. ל-מה אתם מתכוונים כשאתם אומרים כאשר הכלי לא מוכן יש דליפה?

כאשר ואין הכרה מתוך המהות המשרתת של אותן אלו 4 יסודות, אכן, אותה דליפה קיימת. מאחר ובתהליך אשר לאותו אנוש להכיר, הינו כוח אשר ניתן לו דרך 4 יסודות מאוזנים. ומתוך הכוח אשר לא בא לביטוי, אותה אנרגיה מתבזבזת, דולפת ואין בה מהות הולמת לשרת.


כאשר וחברתם אל אותן אלו הבנות, ליצור בכם את אותה איכות זו אשר יתחברו כל אותם אלו יסודות 4, מצורך בשלמות, אכן, אט אט תכירו את העוצמה אשר מוכלת בכם.


ומתוך אותה הוויה זו אשר חיזקנו בכם לדעת, אכן, אותה עוצמה תשרת אתכם ותשרת את אותם אלו סובבים לכם. ומתוך המהות המשרתת, אני אל אלינוס אשר בא בכם עם כל אותם אלו, מברכים אתכם לאדוני. תודה.

bottom of page