top of page

"מפגש העשרה – אל אלינוס"

"אל אלינוס"

ידע מתוקשר דרך לילה ברזסקי

12/09/18

במפגש העשרה עם מעגל ראשון 12.9.2018 אצל לילה ברזסקי - תיקשור עם אל אלינוס

שלום לכם, אני אל אלינוס אשר בא בכם מצורך ורצון אשר לכם להכיר את האמת והנכון ולהכיל את ההולמות בהולמות. אכן אותם אלו מפגשים אשר לכם תורמים מהות מתגמלת ותורמים מהות מכשירה את כל אותם אלו אשר לכם להכיל.

ומתוך הכול אשר בא בכם, כל אותם אלו מיידעים אשר הינכם נושאים, הינם נושאים את כוח האחד. ומתוך אותו כוח האחד, אין מהות לבטא חיבור אשר אין בו האחד קיים, מאחר וכאשר חסרה אותה הכרה של מהות האור בכול האחד אשר לכם, אין את אותו כוח מתגמל, משרת ומהווה התמרה.

ועל כן מהות האחד הינה השלמות אשר תהווה דרך ההכרה אשר לה אתם נחשפים, הן דרך התדר והן דרך הידע והן דרך הרטט של אותו תקשור והן דרך אותה קריאה אשר מעוררת את כל חמשת החושים הרוחניים להכיל את המהות ההולמת.

ומתוך הכך כאשר ובאתם מרצון לכם לאותה הכרה זו, אכן כל שאלה ושאלה אשר אתם יוצרים בה מהות, הינה מתחברת אל אותו כוח בורא להביא את הידע ההולם אשר תהווה בכם התמרה, הכלה ותיאום הולם לצורך אותו חיזוק אשר לכם.

ואכן כל תהליך אשר אנו מקדמים אתכם באותו ידע אשר אותה תוכנה חמישית יורדת, הינה פתח לפוטנציאל איכותי גדול יותר אשר וכאשר תכירו לדעת כי התדר בא עם שינוי, האיכות באה עם מהות אחרת, והידע אשר יורד, הינו ידע אשר בו רבדים רבים לצורך החיפוש ולצורך הריפוי אשר לכם.

ואכן אותו תדר אשר לכם היום הינו מהווה משמעות אחרת מאותם אלו מיידעים אשר "אנו האלוהים", קריון, מועצת השתיים עשרה ואל אלינוס אשר לי עימכם "חוקים" מאותו רצון אשר לכם להכיל.

אכן כל אותה פתיחה של רמה אשר באה מאותו תהליך אשר עבר "הצינור" דרך אותו כוח אשר חזה את הכוח האלוהי אשר נתנו לו דרך אותה מחלה אשר, אכן הנחילה מתוך החמלה אשר באה בה, אכן שופר התדר לצורך שיפור בכם להכיל ומצורך עומק הרבדים אשר לאותם אלו ידע אשר אנו מעבירים בכם.

ומצורך אשר לכם לגלות העוד, אכן כל תדר ותדר אשר יבוא היום, יש בהם מהות מתגמלת אשר אותו רובד אשר אתם נמצאים עליו, נדרש לבטא הכלה, הכרה השפעה ומהות אשר תתעל את אותו כלי אשר לכם.

ומעל הכול זכרו כי אנו אתכם, וזכרו כי הכוח אשר ניתן לכם הוא כוח אשר בו איכות מתגמלת ומהות משרתת.

ואני אל אלינוס, כאשר ובאתם מרצון להכיל, אכן מברך אתכם לאדוני. תודה.


כל הזכויות שמורות 2018 © ללילה ברזסקי

bottom of page