top of page

תקשור מאל אלינוס 6.6.2020

תיקשור הנחיה של אל אלינוס למפגש התכנסות 4.7.2020ועוד לך יקירה אכן לך להכיר בערך השליחות אשר לך ולהם לדעת כי אותו ערך בו מהות מתגמלת את היודעים לקבל מצורך להם לבטא נתינה.


ואכן שלמות לך בחיבור אל השליחות – מצורך תגמולם הביאי בהם ערך "מסכם רצון להכיל את הכיול" אשר עשינו בהם. ומצורך הכיול יחברו למסר אשר האני שלהם בחר להכיל ולבטא מצורך השליחות אשר להם בנתיב השליחות.


ולכן מצורך רצונם להכיל העוד אל היש אשר קיים בהם יתוגמלו, ולכן לך אביא תזכורת מקודדת ומכוילת באיכות המיידעים והשפעתם בהם לצורך ההתכנסות להשפיע.


ועל כן הקדוד ישפיע להם באותה ההתכנסות לשרת הבנתם ולשרת אורח התייחסותם אל ערך השירות והשליחות אשר להם.


אכן הביאי בהם כיול מואר זה:


ועל כן לכם לדעת היום תבונה בה  מודעות רוח ולצורך הכך פעלו הבנה לשרת ואכן פרטו הבנה והסבר לצורך החוויה אשר לכם משרתת:


1. פועל ממודעות-רוח, אמונה ובטחון

2. חווה את הרוח, האחדות, השקיפות

3. חיווי יומי מצורך היש אשר בי

4. התהליכים במחשבה מוארת ורגש גבוה

5. חובר ומתוגמל מ- אהבה טוטלית, חמלה, שמחה

6.  בשיח ובהולמות לצורך נושא את שם הבורא

7. חובר אל הפנימיות, ואל כוח הבורא

8. מכיר ומוקיר בכל-יכול האלוהי בתוך כל אחד

9. קיימת חשיבות הדדית בשיוויון, בכבוד מתגמל,

10. ערך הנאמנות לאמת ולנכון, ובענווה.

11. ניתוב ל-ערכיות ומוסריות

12. בערבות ועזרה הדדית

13. בלמידה קיימת וודאות, בידיעת האמת והנכון.

14. הנוכחות מקרינה זיו וזוהר פנימי

15. זרימה עם שמחה קלות והתמרות.

16. היכולת בוראת מציאות חדשה

17.  פעילות הולמת דרך הרוח והתוצאה מתגמלת

18. חשיבות המשווה אחדות עם הכלל

19. יכולת באחדות גילוי ואור

20. יצר והיצירה מתגמלים ובהולמות.

21. איזון בתודעה לאהבה ללא תנאי.

22. התפתחות הינה מתגמלת הבנות

23. במודעות-על -במרחב -בזמן

24. ערכים של מודעות קוונטית, רב ממדית בשלמות

25. מודעות-רוח רב תכליתית לשימוש

26. ל-ערך כל יכול, נצרך לו ידע

27. הכלת שמחה ושלמות של אור אח"יש.

28. באחדות באחריות קיים ערך ומוסר

29. להוות עירות להכיל סבלנות ואהבה

30. האני, בבחירה חופשית ומתגמלת

31. הגדרה או התניה מתגמלים עוד

32. אושר דרך הידע ותגמולו

33. חבירה אל המהות מקצרת תהליך

34. גילוי האור הפנימי מעניק מרחב

35. חירות ומרחב יוצרים התמרה

36. לתעל גילוי הלמידה בכל מצב

37. שלמות מעבר לרצוי

bottom of page