top of page

"אנו האלוהים"

ידע מתוקשר דרך לילה ברזסקי

28/08/09

שלום לך, "אנו האלוהים" כאשר והבאנו בך ידע זה של אותם מיידעים להפיץ, אכן חברו ויחברו בו אותם אלו אשר להם רצון וקבלה לבטא את השינוי דרך הידע והתדרים להכיל ואת אותה איכות להביא לחיי היומיום אשר להם לצורך השירות אשר להם לבטא במציאות אשר להם עם הכלל.


ועל כן מתוך אותה מהות אשר הינם יוצרים וחוברים בדרך אל החוויה אשר להם, הינם מכילים את התדרים אשר לנו. ואיכות זו ניתנה להם מצורך אותה קבלה אשר אמרנו הייתה להם, מצורך להביא את המציאות ואת השינוי שחוו אכן דרך המיידעים, ודרך התדרים לביטוי.


אכן הייתה בהם קבלה והייתה בהם כוונה להכיל, אכן מתוך הנכון לקבל. אך המהות של אותה הפנמה לא הייתה בכולם זהה לצורך להם בהכרה ובצורך אשר להם לשרת. אכן המהות אשר להם בניתוב הינה ההכרה אשר עדיין לא הביאה בהם להכיל ולהפנים כוח זה אשר ניתן להם, מצורך. ועל כן מאחר ולא באה הפנמה גם לא באה הכרה באיכויות אשר רכשו, להתנהל  מתוך ה-יש אשר בהם נתנו. ועל כן לא חָזְקו באמונה לבטא עצמם ולהקרין את העוצמה אשר ניתנה להם.


אך כאשר יפנימו ידע זה אשר בהם נתנו ויתחזקו באמונה ויכירו בדרך אשר עשו לצורך השינוי, מתוך אותה אמונה וביטחון להם באיכויות שרכשו, יעריכו כי כוח אלוהי זורם בהם ומנתב בהם "איכות ובריאה" לצורך ושלמות. איכויות ויכולת אשר להם להכיל ולהוות הקרנה של אותה התמרה אשר להם לצורך אותם אלו אשר עימם ולבטא גם בהם שירות.


אכן נתנו להם את הידע אשר בו תדרים של עידן חדש להביא בהם קלות בעידן האדמה ואת אותם תדרים להכיל ולבטא יומם מתוך אותה ידיעה לנתב את אותה איכות זו בעידן האדמה. וכאשר אותה הפנמה תוּכל בהם להכיר ההכלה, אכן יידעו לקדם ידע זה מצורך שיווי התדר אשר להם לשרת בהם גם אחרים.


ומתוך הכך הכירי בהם לדעת כי וכאשר באה בהם הכלה זו של הידע והתדרים, יש לבטא בהם עשייה ויש לנתב את העשייה מתוך אמונה וביטחון להכיר את העוצמה אשר באה בהם. אותה עשייה אשר בה הינם חוברים דרך אותה הכלה אשר בהם נתנו, יש בה כוח ועוצמה אשר בה איכות להיות, להוות ולהתהוות דרכם.


אך אכן, עדיין רבים מהם לדעת, כי הינם עדיין מצויים בתהייה והינם מצויים "בחיפוש אשר יהווה קיצור דרך" להם במירכאות בתהליך החוויה בעידן האדמה לחפש. ועדיין תוהים לקבל ידע שונה אשר בו חיבור והכרה בעידן האדמה אשר בהם מוכר וידוע. והרי אנו הבאנו לכם תדרים אשר בהם עשייה ומהות לשרת אתכם לעידן חדש ולבטא איתם את חוויות עידן האדמה דרך הקלות.


על כן עלייך לסמוך על המהות, וסמכי בך לדעת כי וכאשר אלו היודעים ערך אותה הכלה אשר באה בם, ינתבו המיידעים מתוך ההולמות ויכירו לדעת לבטא הקרנה בהם מצורך אשר להם אכן לבטא שירות בשליחות. הם יהוו המגדלור וינתבו את האחר מתוך מהות האור אשר בם מצורך האמונה והביטחון אשר להם בייצוג ה-"אחרי בתהליך" כאשר וקריון הביא בהם.


אכן כאשר ואמרנו הינכם שליחים. אך במהות, שליחים הינם אותם אלו הפועלים מתוך הכרה ומודעות, מתוך מהות האחד להביא ידע זה להתמרה באלו אשר בהם חוברים.

 

להוות דוגמא ומגדלור ולהביא באנוש את הצורך בשינוי לחבור דרך התדרים אשר יניעו בו את הקלות לכיוון עידן חדש. והינם מחזקים ומבטאים דרך אותה הקרנה אשר להם את השינוי אשר בהם נעשה דרך אותם מיידעים והתדרים שקבלו בכל תהליך והתנסות להם מול הכלל.


לכן יש וידע זה אשר לאותו שליח לבטא כאשר ויכיר בשליחות ויכיר לדעת לשרת עצמו בהולמות מול הכלל. אכן מתוך האחריות אשר לו בתהליך להביא מודעות של "איכות בריאה" זו מתוך הנכון והאמת לשרת, ולהיות המאיר בדרך לאותם אלו אשר מחפשים את האור לגלות.


על כן הביאי בהם הבנה זו ויבורכו.
תודה לכם.

"חיבור לשליחות"

bottom of page