top of page

"יכולת לחבור "למודעות על

"אנו האלוהים"

ידע מתוקשר דרך לילה ברזסקי

06/08/06

"שלום לכם. אנו האלוהים, אשר מיידעים בכם צורך אשר בו להביא בכם השינוי מתוך הרצון והקבלה אשר באה בכם. מתוך אותו ידע אשר היה בכם לצורך הגילוי.


אנו תדר האלוהים, אשר הבאנו לכם את ה- "חיבור למודעות על" מחזקים בכם הבנות וידיעות, ליישם בכם היום מתוך הקלות והקבלה, מתוך חרות ובחירה אשר בה ההולמות אשר תבטאו בחייכם.


ומתוך אותה קלות אשר נביא בכם את אותם אלו מיידעים, יש בהם חיווי הולם אשר בו אהבה לצורך התהליך אשר מקדם בכל עשייה אשר לכם.


אכן, אותם מיידעים יש בהם קלות והבנה, יש בהם כלים ועשייה אשר אותה הכלה נדרשת ויוצרת שינוי וריפוי של אותם חסימות באותם מהויות שליליות, אשר מלווים אתכם ביום יום.


ומתוך הכך, הנכם יוצרים התמרה של חוויה אשר בה סיפוק לבטא. ומתוך אותה בחירה אשר תבוא בכם, היו מבורכים לאדוני".

* אני לילה, מזמינה את כל אלו הקוראים מסר זה ללמוד את המיידעים של "חיבור למודעות על". ניתן ליצור קשר עימי, לשם קבלת פרטים נוספים..

bottom of page