top of page

"התדרים שבספרים"

"אנו האלוהים"

ידע מתוקשר דרך לילה ברזסקי

29/09/06

התדרים שבספרים "חיבור למודעות על" ו "תודעה במרחב ובזמן" 

 

שאלה: במפגש  18  "של תודעה במרחב ובזמן",  אמר "קריון" ואני מצטטת: "על כן כאשר ואותם אלו ספרים יהוו הרצון של אותם אלו לקבל, אותו תהליך עוצמתי יבוא במיקוד ומתוך אותו מיקוד, יהווה בהם הרצון לדעת העוד מאחר וכול אותה תוכנה מהווה בתוך אותו ספר. 

ומעל הכול , כאשר וחברו אותם אלו אל אותם אלו תדרים, אשר לכם לבטא באותם אלו ספרים, נוצר הקשר אל אותו תהליך". שאלתי היא: האם מספיק בקריאת הספרים, כדי שיהיו בנו התדרים או חייבים בטעינה וחניכה.

 

תשובה: שלום לך, "אנו האלוהים" מתוך אותו תהליך כאשר באותה הכלה אשר אותם אלו מקבצים, אשר ירדו בכם וניתן לאותם אלו לדעת התהליך, מתוך הצורך להם באותה קריאה נדרשת, אנו האלוהים כאשר ואמרנו, "יקבץ אותו תהליך זה אל אותם אלו ספרים להכיל" , אכן אותו תדר קיים. 

 

אך אין בו מהות לאותם אלו אשר אין בהם אותה החניכה אשר להם לקבל, מתהליך אשר אותה חניכה זו, מפעילה באותם אלו תדרים אשר אותו ספר קיים. ומתוך אותה הכלה, אשר באה באותם אלו תלמידים אשר ויקראו הספר, יקבלו את אותו תדר, אכן מתוך המואר אשר בא בהם.

 

ועל כן נדרשת אותה חניכה זו לצורך התהליך. כי וכאשר נתנו את אותו מקבץ זה, חיברנו יחדיו את עוצמה זו, בכל אותם מפגשים. ולכן, אותו תהליך בא באותו כתב אשר אותו ספר מכיל.

ואין מהות באותם אלו טיוטות אשר לכם להכיל בהם עוצמה. ועל כן, יידענו בכם אותם אלו "מפתחות" להוות את אותם אלו הכלה לצורך התהליך.

ומתוך הכך ומתוך אותה הבנה אשר אותה מוארת (מריאנה) הביאה לך לצורך התהליך, היינו אומרים יש את ההבנה הזו, להכיל בכול אותם אלו אשר יחברו לאותם אלו מיידעים. כי וכאשר נטענו – נטען בהם גם התדר אשר קיים באותו ספר. ומתוך אותה הכלה זו באה גם השלמות. האם הבנתן?

שאלה: כן, ולצורך הדיוק כלומר, מי שקורא את הספר מכיל את התדרים אך, לצורך הפעלתם של התדרים הוא חייב את החניכה? אך לא בהכרח צריך לשמוע את כל הדיסקים, האם הבנתי נכון?

תשובה: אכן, כאשר ואותם אלו תדרים מוכלים בתוך אותם ספרים ומצורך אותה פתיחה של אותה חניכה אשר באותו אחד – די באותה קריאה להוות את אותה התמרה. אך כאשר ואותו תהליך אשר בא עם אותו תדר אשר יורד באותו דיסק אשר לכם להכיר, יש בו את ההטעמה לצורך. ועל כן מתוך אותה הטעמה אשר אותם אלו תדרים באים בתוך אותו תהליך של השמיעה, נוצרת התמרה מיוחדת לצורך השלמות. האם הבנת את ההבדל?

שאלה: כלומר, הספרים מפעילים ופותחים קודים אצל הקוראים וזה דוחף אותם לרצות בחניכה ובלמידה?

 

תשובה: ומתוך הכך, כאשר ואותה סקרנות אשר עליה אנו דוברים – כי אותה סקרנות נדרשת לאותם אלו להכיל ולדעת את התהליך ולרצות להכיר בתהליך – נוצר התדר באותם אלו המילים אשר לכם בספרים. האם הבנת?

שאלה: שמתי לב כי קיים הבדל בין קריאת הספר בנפרד ובין קריאת הספר יחד עם שמיעת הדיסק. כשאני קוראת וגם שומעת את התדר יש לי הבנות נוספות אחרות ועמוקות יותר, האם יש סיבה לזה?

תשובה: ומתוך הכך אמרנו, כאשר אותה הטמעה והטבעה של אותו תדר אשר בא דרך אותה פתיחה וחניכה, אשר אותה הכלה של "מפתח" קיים בך, נוצרות ההבנות אשר – אותם הבנות מותמרות, הן דרך הקריאה והן דרך השמע. ומתוך הכך, אין מהות לאותו אחד אשר יתחבר אך ורק לאותם ספרים ולא יקבל את אותו מפתח וחניכה לצורך ההפעלה של הכלים. האם הבנת?

ומתוך הכך ומתוך אותה שלמות אשר לכם בתהליך ומתוך אותה דבקות אשר לכם מתוך המואר,

היו מבורכות לאדוני. 

תודה.

bottom of page