top of page

למה חשוב להתחבר למיידעים המכילים תדרים:


האדם מכיל 4 יסודות אש מים אויר ואדמה, כמו כן האדם מכיל בתוכו 4 רובדים:

הגוף שהוא החומר, העטיפה שלנו, הכלי, הוא מיצג יסוד האדמה

הנפש  – היא מכלול הרגשות שלנו – מיצג יסוד המים.

הרוח  – הוא מכלול המחשבות האינטואיציה, הוא  מיצג יסוד האוויר

והנשמה שהיא אנרגיה חופשייה, נצחית, היא מייצגת את יסוד האש אשר בו כוח בורא, כוח החיים, כוח היוצר ומכאן כאשר נשמה עוזבת את גופה אין בגוף חיות.


אני 6 שנים מלמדת תלמידים את המיידעים האלו ומתקדמים לכל הרמות.

מי שמלמד יודע בוודאי שההתחלה ככל שהיא מרגשת היא גם מאתגרת כי אנשים מגיעים עם דפוסי חשיבה אחרים והבנת החיים בצורה מאוד ארצית.


הם באים עם יסוד אדמה שולט ובולט בהם.

ואני בכל פעם לומדת מהתלמידים שלי המון.


אמר לי תלמיד, מאיר, שהוא נהנה לשמוע מה שאני אומרת ומסבירה את החומר וזה מאד מעניין אותו דרך המחשבה והאופן שאני מסבירה את הדברים אבל מאד קשה לו להתחבר לשמיעת הדיסק, לשפה, ולדרך ההקשבה.


"אנו האלוהים" בהתניה שעשו עמנו אמרו שכשאנו מלמדים הם "אנו האלוהים" אלו אשר מכוונים אותנו מה להגיד והסברתי למאיר שאני ולא משנה מה אגיד בשיעור ואיך אסביר לו את החומר הוא מקשיב לי מיסוד האדמה או מיסוד המים, מהשכל ההיגיון או הרגש וזה מקום מאוד נוח לו, מבין. 


אבל כל זה לא יכול לשנות אותו כאנוש כהוא זה. מאחר וכל מה שאגיד יישאר בתוכו ברמה של גוף או ברמה של רגש כי אלו 2 היסודות שלא מקדמים אותנו ולא משפרים אותנו ברמה מהותית ברמה של ד.נ.א. ברמה של הכלה.


כל מה שנגיד בשיעור כל מה שאדם לומד מקריאה, וסדנאות, מקבלה, מהתעמלות מיוגה, מהילינג מהקשבה לדיסקים רגילים הוא מזין את השכל הגוף והנפש שלו בלבד וזה כשלעצמו לא משפר את הרוח והנשמה שלו.


הדיסק בו המיידע והתדרים אשר מושמעים כל שיעור ושיעור מיועדים אך ורק לרמת הרוח והנשמה. שם בא יסוד האוויר והאש, שם מתבצעת העבודה האמיתית.


מתוך השמעת הדיסק יורדים תדרים ואנרגיות אשר משפרים משדרגים ומעצימים את הרוח והנשמה של האנוש ורק כך ורק מתוך זה משתנה תפיסת האדם, משתנה בריאותו ומשתנים מחשבותיו על מהות חייו. 


מה חשוב ומה לא. ואז לאט לאט מתחיל אותו אנוש להקשיב לי, לאחר, לעצמו מתוך הנשמה שלו ולא מתוך ההיגיון שבו. ורק אז הוא מבין את עוצמת התדרים שהבריאה הורידה דרך, לילה…


ואז ורק אז הוא מבין כמה חשוב לשמוע הדיסק להתמיד ולהמשיך ללמוד.

מאיר, עזרת לי להבין שרוב האנשים בתחילת הדרך מקשיבים לנו מתוך יסוד האדמה והמים ואם נהיה בסבלנות ואם הם יהיו בסבלנות נוכל לעבור אט אט להקשבה מהרוח והנשמה ואז השמים הם הגבול…


כשלומדים את החומר של אל אלינוס מבינים שאנחנו ככל שנהיה עוצמתיים, מבינים ויודעים, מקרינים אנחנו רק פיסה קטנה של אלוהים מתוך מיליארדים פיסות שכאלו ואנו רק תאים קטנים שכל אחד וביחד יוצרים בריאה מושלמת ואז אפשר לחיות באמת מתוך ענווה שלמות רוגע ובריאות. תודה.

bottom of page