top of page


שלום לכם "אנו האלוהים", בתהליך אשר בא בכם אותו כנס זה מצורך אותו הדהוד לכם דרך אותם אלו רטטים אשר חובר בכם, כל אחד ואחד מקרין את אותו רטט אשר לו ויוצר תהודה.


ומתוך הכך לכם לדעת כי וכאשר באתם מצורך אשר לכם להכיר ולדעת את מהות התהליך ומהות האור והאמת אשר יורד דרך אותם אלו מיידעים, אכן באתם מתוך הצורך אשר לכם כאותו צורך נשמתי.


ומתוך הכך לכם לדעת כי וכאשר אותו כוח זה אשר ניתן לכם היום להכיר ולדעת כי יש איכות שונה מצורך אותה חוויה אשר לכם להכיל, אכן אותה איכות שונה זו הינה זמינה לכול אנוש לבקש אותה ולבקש בה מהות.


ומתוך הכך אותם אלו ידע יורד דרך אותם אלו תדרים להכיל באותם אלו אנושות מצורך השינוי אשר להם לבקש.


ועל כן כאשר ובאתם מתוך הצורך הנשמתי וביניכם באו גם אותם אלו אשר ספק בהם קיים, ובאו אותם אלו אשר בהם סקרנות קיימת. ומתוך הכך לכם לדעת כי וכאשר קיים ספק, הינו חוסר ודאות אשר לאותו אחד להכיל התהליך מתוך השלמות. חוסר ודאות אכן הינו יוצר חוסר פתיחות.


ומתוך הכך הספק יוצר שליטה, ואותה שליטה נאחזת בתהליך ויוצרת אכן את אותו כוח אשר לאותו אנוש לבטא  ד ח י י ה.


אך, כאשר אנוש מגיע מתוך הסקרנות, בסקרנות יש אור, בסקרנות יש הכלה, בסקרנות יש האיכות. ומתוך הכך כאשר ואנוש מגיע מתוך אותה סקרנות לדעת, מתעוררת בו אותה תשוקה של אותה נשמה, של אותו כוח רוח אשר בו לדעת התהליך, להכניס לתהליך את האור ומתוך הכך אכן להרוות את עצמו ולהגיע אל אותה מהות מתגמלת.


ומתוך הכך אותה סקרנות כאשר ואמרנו פתיחות להכיל העוד, והכרה באמת לבקש, והידע לבטא, אכן אותו אחד לוקח אחריות על אותה סקרנות, וממש את אותה סקרנות מתוך כוח רצון, ומתוך כוח אשר מניע כוח האש אשר בתוכו.


אכן כוח האש הוא כוח החיים. כוח האש הינו לצורך אותה עוררות אשר לאותה נשמה לבקש עוד, אותה השתוקקות להכיל עוד מהות, ומתוך הכך באה התמרה.


ועל כן כאשר ובאתם אם מתוך הספק – תבורכו, אם באתם מתוך הסקרנות – תבורכו, אם באתם מתוך הידע אשר בכם להכיר באמת ובנכון – תבורכו.


ומתוך הכך כאשר ובאה בכם אותה ידיעה, ובאנו בכם מתוך השלמות ומתוך אותה אהבה בכם להכיל, אכן כאשר ואותה שנה אשר קרבה ובאה, הינה לכם לדעת כי בידכם להכיל התהליך, ובידכם לבטא השינוי, ובידכם אכן לבקש את העוד לדעת ולבטא שליחות אשר לכם בגוף הפיזי אשר יהווה אכן את משחק החיים מתוך השמחה, את מהות החיים מתוך הקלות.


ומתוך אותה קלות זו אשר הבאנו לכם דרך אותם אלו מיידעים, אתם תיצרו את המציאות, אתם תבראו את היום יום אשר לכם דרך הקל-ישות, אכן קלילות הינה קל, ישות הינה להיות את הבורא אשר בתוככם.


ועל כן קיבלתם חמישה חושים לצורך לכם בחוויה אשר לכם בגוף הפיזי. חמשת החושים הינם לצורך להניע אתכם אל כוח בורא, חמשת החושים הינם חושים רוחניים לא חושים ארציים.


ועל כן אותה סקרנות אשר מעוררת את אותם אלו חושים להכיל העוד ולבקש הידע, אכן בא הידע ומתמיר מצורך.


ומתוך אותה אחריות כאשר ואמרנו לאחריות יש תהליך. ועל כן כאשר ואנוש החל מצורך אותה הכרה ורצון לו לדעת, אותו רצון אשר הינו מכיל הינה הפתיחות להתנסות בתהליך. כי וכאשר אותו אחד מתנסה בתהליך, הינו יודע את השינוי דרך אותה חוויה.


ועל כן כאשר ובאה החוויה אכן מתוך אותה קלות אשר באה בו אותה הבנה, נוצר מצב אשר אותו אחד מתחזק באמונה, מתחזק בביטחון, ומצורך הביטחון מבקש העוד להכיל.


ומתוך הכך כאשר "ואנו האלוהים" מכנים עצמנו "אנו האלוהים", הינה לכם לדעת כי בכול אחד ואחד מכם קיים אותו כוח אלוהי, ועל כן מתוך אותה מהות זו של "אנו האלוהים" כולכם יחד "אנו" בתהליך.


ומתוך הכך כאשר ולנו רצון לכם להביא העוד, והכרה לכם אכן להכיל, משתווה התדר מצורך, כאשר אתם ככלים להכלה ואנו הבורא בכם לחזק.


ועל כן כאשר ותדמו זאת, ראו לדעת כי וכאשר רצון לכם כי האור יהיה עימכם וישרת אתכם, נביא זו כדוגמה ואך ורק כמטפורה לכם לראות:


כי וכאשר אתם הולכים ואותו אור בא לקראתכם הוא יוצר צל מאחוריכם, אותו צל הינו כל התיחום אשר לכם.


ועל כן כאשר ואתם הולכים קדימה והאור מאחריכם, נופל הצל קדימה ואז אתם צריכים לראות כמה תיחום נושא הצל אשר לכם. ומתוך הכך ראו לדעת כי אותו צל מבקש הבהרה, מבקש את האור להכיל ולא את אותו חושך אשר הינו יוצר.


אך כאשר האור בא מצדכם, הוא הולך איתכם. אתם מתקדמים האור איתכם, אתם נעצרים האור איתכם.


אך כשהוא מאחוריכם, הוא מראה לכם את מה שאתם לא מוכנים לראות מצורך אותו חיווי, מצורך אותו היגיון, מצורך אותו רגש אשר לכם.


ועל כן כאשר האור מעל ראשיכם הוא במיקוד בכם, ועל כן גם הצל אשר לכם הוא קטן ולא מתממש מצורך אשר לכם לראות.


ועל לכן, אנו האור לפניכם, ואנו מגלים לכם הדרך להראות לכם כל אותה חוויה מתוך הקלות.


ומתוך הכוח הבורא אשר בכם, ומתוך הצורך אשר לנו להביא בכם העוד, אכן היו מבורכים לאדוני. תודה.


כל הזכויות שמורות 2011 © ללילה ברזסקי

bottom of page