top of page

מודעות הרוח של רזי המסְפרים

תקשור מאת אל אלינוס דרך לילה ברזסקי

הרצאה ע"י דורית רוה"אנו האלוהים", קריון, מועצת השתיים עשרה ואל אלינוס היוו עבורנו פתיחות להכיל את מהות החיים, להוות התמרה והכרה עצמית, לכבד את אשר היננו מצורך הגלגול בו אנו נמצאים.


כל הידע והמיידעים שירדו בנו, הינם אמת ויצרו בנו הרווחת הדעת בעומק התודעה אשר יצרה בנו אחווה ומודעת לבטא הערכת הידע עימו נתגמל עצמנו.

בן האלוהים מביא בנו ידע רב ובו גם את מודעות הרוח של רזי המסְפרים, את חוכמת המסְפרים ואיכותם.


המסְפרים הינם שפה אוניברסלית המשרתת את כלל האנושות בכול רגע נתון ועל ציר הזמן.


תורת המסְפרים מייצגת תהליך העשרה אשר בא לביטוי, ומייצג את כל ענפי החשבון בכול מגוון ואיכויות החיים אשר לאנושות.


כל המסְפרים הינם בעלי חשיבות וערך רוחני להשפיע בבריאה בכלל ועל האנוש בפרט, הסְפָרות נושאות כוח אלוהי המשרת כל תהליך וחוויה למהות נצרכת.

בכול מסְפר ומסְפר באה תאחיזה של כל מהות האור של הערכים בהם אנו מנתבים יומנו.


בן האלוהים אשר מביא בנו את מודעות הרוח של רזי המסְפרים, מביא את המהות הרוחנית של כל סיפרה וסיפרה בה האשרה והעשרה אשר מניעה איכות בה אחווה, הכלה, כבוד והערכה.


כפי שהאותיות מ- א' ועד ת' מכילות את ארבע היסודות לצורך השפעה ומהות, כך גם במסְפרים באים היסודות בהתאמה להניע תהליך ומהות רוחנית אשר בה תכונות ואיכויות-על לשרת מתוך איזון, לשנע הכרה, לבטא חיבור אל מהות האור לצורך האנושות לשרת.


הן המסְפרים שבתאריך הלידה והן האותיות שבשם מקושרים בקשר רוחני ויוצרים מצב ליצור שיווי תדר עם הנשמה המבקשת לבטא חוויה.


הסְפרות מלוות את האנוש לאורך כל חייו, מרגע לידתו ועד צאת נשמתו, המסְפרים מהווים עבורו את מסלול חייו להאשרה והעשרה, למהות והגשמה, כאשר לכול מסְפר יש ערך רוחני והוא משפיע בכול תהליך ותהליך להוות שינוע בעשיה, בחשיבה וברגש.


הסְפרות מסמלים יכולת בריאה מצורך הקיים ואשר כל היקום מתנהל ונע דרך הסְפרות בהם איכות והכרה, כל מספר משווע לבטא איכותו ולתגמל מהות נצרכת.


הסְפרות מהווים ציון היכר לבטא קשר וגשר בין המציאות היום יומית, הארצית, הגשמית והחומרית, לבין המציאות הרוחנית המטאפיזית.


שתי מציאויות אלו: הגשמית והרוחנית, מהווים שלמות הן בארצי והן ברוחני ונותנים הזדמנויות לאנוש מרגע לידתו ועד צאת נשמתו.


בין הסְפרות קיים קשר גומלין להוות הכרה והשפעה של מהות האור אשר כל סיפרה מכילה.


יחס ללא מהות או מהות ללא יחס אין בהם תכלית, אין תגלית ואין התמרה, ועל כן חשיבות לנו לתת הכרה בין יחס המסְפר למהות ולערך אשר הינו מבטא.


לדוגמה: התבטלנו שעתיים ללא מעש. המסְפר הוא שעתיים והיחס זו הבטלה בה אין ערך ומהות לזמן שלא נוצל כראוי.


הסְפרות משרתות את האנוש בכול רגע נתון בחייו, לשנע פוטנציאלים למהות והגשמה מתוך הכרה באור האחי"ש (אור האיזון, אור החיבור, אור הידע, אור השיווי) אשר ינתב אותו ונוֺצר בו – באנוש, כוח של יכולת-על לשנע תכונות במציאות היומית מתוך מציאות רוחנית .


לכול מסְפר ומסְפר ישנה עוצמה נצחית, בו ערך קיים.

לכול מסְפר אופי ייחודי המהווה בו חותם כ- עין די, אן, איי, בו איכות מוצפנת אשר מהווה השפעה לתגמל את המושג הרוחני והיסודי הנצרך לאנוש, לתעל מהות הולמת בחוויה מתוך דיוק, מיקוד והכוונה, ומתוך הכך תבוא הרוחניות בתהליך החוויה.


כל המסְפרים באשר הם, משפיעים על האנוש ומתווים לו הדרך לראות כל רגע ורגע במהות חייו, כל מסְפר מקדם את האנוש להתעוררות והתבוננות בחייו, להכיר ולדעת את הפוטנציאלים שאותם מסְפרים משרתים בו בכול רגע נתון.


המסְפרים רוטטים בסימפוניה של צליל, צבע וצורה בהם קיימת שלמות ותאחיזה.

לכול מסְפר קיים צליל, צבע וצורה ייחודי משלו, וכאשר חוברים מסְפר מסְפרים יחדיו, הם יוצרים צליל, צבע וצורה אשר ייחודים להם. 


לדוגמה: אחד שונה במהות הצליל, הצבע והצורה מול זה של העשר או האחד עשרה וכן הלאה, אשר להם צליל, צבע וצורה ייחודים כל אחד על פי המספר המתלווה לו.


המרקם אשר המסְפרים מביאים לחיינו מהווים עבורנו תהליך בו תבוא השפעה רוחנית אשר תניע אותנו קדימה אל לבֶל גבוה יותר בו אור זך מתוך המהות הקיימת בו.


המסְפרים יוצרים תיחום של אירועים ותקופות במרקם החיים ותוחמים אותו על ציר הזמן לצורך למידה והתמרה בכול גלגול וגלגול כ- "מׅשְנה סְדורה" (הלימודים מסודרים ומאורגנים) ללמידה לצורך, וכפי שנאמר לנו מפעם לפעם במפגשים השונים "בבריאה סדר קיים" וכך גם בכול גלגול וגלגול שאנו באים בו, קיים סדר של לימוד והתמרה על ציר הזמן.


בכול הבריאה כולה קיימים עשר סְפרות וכול סיפרה מיוחדת בציון היכר של סימן וצורה לצורך הזיהוי של מהות והכלה של כוח ואופי אשר נושא אותו מסְפר.

עשר המסְפרים הינם אחד, שתיים שלוש ועד תשע כאשר ה- אפס סוגר את המעגל.


המסְפרים מאחד עד תשע ואפס סובבים בחוגה אחד אחרי השני וטוענים זה את זה.


כל מסְפר מסתובב סביב הציר של עצמו לצורך טעינה ופורק ומטעין את המסְפר שבא אחריו מתוך מהות והערכה ומתוך טעינה זו נטענת כלל האנושות וגם הבריאה.


כאשר דיברנו על כך שלכול מסְפר צליל, צבע וצורה, הרי שלמסְפר אפס צורה כלואה בו אנרגית-על, אנרגיה רוחנית, ומתוך כוח זה האפס מניע ומשנע את יתר המסְפרים מאחד עד תשע.


האפס מהווה גילוי והתמרה לכול המסְפרים שקדמו לו.

כאשר האפס סוגר את החוגה ממסְפר אחד עד תשע ושוב חובר אל האחד מתוך האיכות הכלואה בו, הוא יצר את המסְפר עשר.


אחד ואפס אשר יוצרים את המסְפר עשר, מביאים צליל, צבע וצורה שונים מזה של האחד ו / או האפס כאשר כל אחד מהם עומד בפני עצמו.


התאחיזה של האחד והאפס אשר יצרו את המסְפר עשר, יוצרים תבנית תבונתית שתהווה סידרה של עשר. ולכן מעשר, אחד עשרה וכן הלאה עד למסְפר תשע עשרה לצורך והשפעה, כך שמסְפר אפס מפרה את המספרים מאחד עד תשע.


מתוך הכך נבין כי כל איכות של מסְפר, עולה מתוך האיכות של המסְפר שקדם לה, מתוך כמות האנרגיה שצבר המסְפר הקודם ואשר הוכל בו ומשפיע איכותו על המסְפר הבא אחריו וכך עד מסְפר תשע אשר אוטם, סוגר ומאזן מתוך הכוח העוצמה והיציבות הקיימים בו.


מסְפר אֲחָר מסְפר יוצרים ערך רוחני אשר משפיע על התהליך לאותו כוח להניע מצב, מציאות ומהות חיים.


עשר מסְפרים מאֶחד עד אפס, מתווים מהות חיים לצורך גילוי והגשמה ומימוש הלמידה.


בכול מסְפר תַחוּם כוח רוחני.

כל מסְפר ומסְפר נושא ערך מיוחד וייחודי ברמתו לייצג את מידת גודלו, איכותו והשפעתו לבטא עצמו.


המסְפר תַחוּם באנרגיה שהינו צובר בתהליך התפתחות של המסְפרים ובכך הוא משפיע על התהליך, על המציאות ועל המהות לשמה מהווה אותו מסְפר חיבור.


המסְפר מהווה יחס ומהות לצורך השימוש לבטא חיווי, להוות השפעה, להעניק איכות במציאות ולהביא את הכוח לשרת ואת הפוטנציאל לבטא.


כפי שנאמר קודם, כול מסְפר מסתובב סביב הציר של עצמו ונטען, ומתוך הכך הוא טוען את המסְפר שבא אחריו, בכך מבטא אותו מסְפר במסְפר הבא אחריו, הרחבה מתוך הכוח שצבר, ואף יבטא בו צמצום לצורך הערך הנדרש, צמצום לא כחישוב חשבוני מתמטי אלא כערכים רוחניים.


להדגיש, במסְפרים על פי מודעות הרוח אין מצמצמים שורה של מסְפרים עד קבלת מסְפר בודד אלא לכול מסְפר בשורת המסְפרים יש מהות ומשמעות עצמאית. לדוגמה: המסְפר ארבע עשרה לא יהפוך בצמצום למסְפר חמש מאחר ויש לו מהות רוחנית שונה של ערכים ואופי מול זו של החמש.


מתוך הכך יוצא כי וכאשר כל מסְפר מסתובב על צירו ומשפיע מערכיו הרוחניים על המסְפר הבא וטוען אותו ומתגמל אותו – אותו מסְפר הבא נטען וטוען את זה שיבוא אחריו ובכך הינו יוצר הרחבה של ערכים ואיכויות, של מיקוד ומהות אל תוצאה נדרשת אשר חוברת אל ציר הזמן בהולמות לבטא את המהות הנדרשת.


כפי שהדגמתי לגבי המסְפר ארבע עשר, תצרף של מסְפרים שלא כמו במסְפר בודד, מקבל מהות שונה, מביא עימו אור, איכות וערכים אותו יש לקבל בהולמות מתוך הידע שבא בנו.


ברמה הארצית הגשמית, מסְפר עשר מקבל שלמות באיכות תחומה.

כידוע לנו הרוח היא זו המשפיעה על החומר, על כן ברמה הרוחנית השתיים עשרה הוא אשר יוצר את השלמות כי בשתיים עשרה באים כל ארבע היסודות בהולמות בכל מסְפר ומסְפר.


היות ובשתיים עשרה באים ארבע יסודות בהולמות, הוא יוצר תאוצה לבטא מהות מצורך, לדעת את הכוח של רוח האל הטוענת את השתיים עשרה בו בא רטט אנרגטי המהווה דחיסות של יחידות אור היוצרים הכלה והשפעה לצורך שירות, דחיסות זו יוצרת קידוד וכיול לתוך הדי, אן, איי, של כל מסְפר ומסְפר בו אופי ואיכות.


ועל כן עלינו להבין ולהפנים כי המסְפר שתיים עשרה הוא היחיד בשלמותו, קיימת בו נוכחות, יש בו התחלה וסיום מצורך השיעור לבטא מהות.


אנו פוגשים את המסְפר השתיים עשרה במקומות רבים כגון:

בשעון עם חוגה של שתיים עשרה שעות, בימימה פעמיים שתיים עשרה.

דקה מכילה שישים שניות (בחלוקה לחמש מקבלים שתיים עשרה).

בשנה ישנם שניים עשר חודשים.

בעם ישראל ישנם שניים עשר שבטים.

במעגל שלם קיימים 360 מעלות שאף הם מתחלקים לשתיים עשרה.


בתוכנה הראשונה "חיבור למודעות על" אותה הביאו "אנו האלוהים" ירדו שלושים ושישה תדרים שאף הם מתחלקים לשתיים עשרה ואשר העניקו לנו התווית חיים מתוך מודעות מוארת כאשר מפגש שלושים ושבעה היווה מפתח עבור הבאים אחרינו.


תוכן רמה שלישית של "כוח העל לשרת" מאת מועצת השתיים עשרה, הביא בנו ארבעים ושומנה מפגשים, בחלוקה לארבע נקבל שתיים עשרה, כאשר כל תריסר מפגשים מייצגים יסוד.


בתוכנה הרביעית "שמחה לבטא שירות" מאת אל אלינוס ישנם מאה ועשרים מפגשים כאשר מפגש שמונים ושש מדבר על עוצמת המחזור החמישי, שם על פי החוקים הקוסמיים מתחלקים גילאי ההתפתחות ל- 12: מלידה ועד גיל 12 מהווים את הילדות, מגיל 12 עד גיל 24 מהווים את הנערוּת וכן הלאה.


והחשוב מכול תוכנה חמישית זו לנו, החלה לרדת ב- 12.12.2012.

יש להדגיש כי המסְפר השתיים עשרה אשר בו באים ארבע יסודות בשלמות, כוחו אינו מופר ואינו מתערער, הוא תחום באנרגיה אשר אין בה יכולת הרחבה ואין בה יכולת צמצום, השתיים עשרה מהווה יחידה לצורך השלמות אשר הבריאה נתנה בה.


אנו מקבלים ידע צרוף, הזמן הינו זמן איכות, כול אשר אנו מכילים עובר דרך הזמן על ציר הזמן מצורך השירות, מצורך חיווי הולם לאותה התמרה.


הידע נצבר בנו ומהווה לנו מהות מתגמלת עבור כלל האנושות, כאשר אותו ידע זה נצבר, הינו יוצר העשרה להוות את השלמות להכיל.


כוח צרוף זה בו אנו מבקשים את העוד, יוצר חיבור אל המסְפרים הסובבים בחוגה על הציר שלהם, אותם מסְפרים מכילים ידע אותו הם פורקים ואנו נדרשים להכלה, הבנה, הפנמה להכיר בערך אשר ניתן ואז נבין את המהות המתקבלת, את הכוח שניתן לנו שהינו כוח-על.

הידע אשר אל אלינוס מביא בנו הינו ידע אינסופי ועל כן אינו מושלם, השלמות אט – אט תבוא אל תכלית הולמת בו ניתן כבוד והערכה.


הבנה, הכרה והפנמה של מודעות הרוח של רזי המסְפרים בהם ערך ואופי, נִבְנָה תבנית תבונתית בו מבנה יצירתי רוחני, בו צליל, צבע וצורה, בו קיימים צפנים וקודים.

קיבלנו את סוד ההרחבה של המסְפרים ובהם מהות לנו להכיל.


היום אנו מקבלים הרחבה והעשרה כיצד המספרים שבתאריך הלידה אשר בו בחרנו להיוולד בו, מביאים את הפוטנציאל וההכְוונה של אותו אחד אל המציאות.


כאשר ונרצה תהליך, נחבור אל המסְפרים אשר מהווים בנו הכְוונה של האמת והנכון ונבטא את האמת דרך המילים בהולמות מאַחר והמסְפרים והמילים משרתים יומנו מתוך הנכון, יוצרים סיפוק לאַחֶד את הרגש עם המחשבה, לאַחֶד את המחשבה עם העשיה, לאַחֶד את הצורך עם המהות ולאַחֶד את ההצלחה להוקרה.

bottom of page