top of page

היפה והשלמות בי לבטא

בתיקשור מפגש 112 של אל אלינוס, "שמחה לבטא שירות" בקש אל אלינוס מכל הקבוצה להיפגש למפגש 121 הפעם כמורים ומנחים מאירי הדרך אשר רכשו ידע והבנות לצורך היעוד אשר להם.

אותה מודעות וידע הביאו בקבוצה הכרה של "יודעי האור לנתב". ועל כן יש ועליהם לכתוב מצורך "האני" אשר להם, את מהות ההתמרה אשר עשו דרך כל המיידעים אשר קבלו, ולהביא לי, לידיעה, כדי להפיצו באתר הבית לידיעת כל הקוראים. וזאת תחת הכותר: "אני, בחרתי במהות האור לשרת דרכי".

ומתוך הכך, כאשר ובאה הקבוצה במפגש 121 והביעו בכתב את אשר הותמרו, הייתה התרגשות רבה אשר רטטה בתדר גבוה אשר השפיעה על אל אלינוס ואכן זכינו להכרה ולהמשכיות אשר תבוא בתוכנה חדשה אשר נושאת כותר: "היפה והשלמות בי לבטא".

הגיאומטריה צויירה על ידי רחל אגרי

ספר שש עשרה

ספר שש עשרה

"זַכּוּת מוארת מזְכוּת ה"אני"

ספר שש עשרה

ספר שניים עשרה

"זַכּוּת מוארת מזְכוּת ה"אני"

ספר שש עשרה

ספר שמיני

"זַכּוּת מוארת מזְכוּת ה"אני"

ספר שש עשרה

ספר חמש עשרה

"זַכּוּת מוארת מזְכוּת ה"אני"

ספר שש עשרה

ספר אחד עשרה

"זַכּוּת מוארת מזְכוּת ה"אני"

ספר שש עשרה

ספר שביעי

"זַכּוּת מוארת מזְכוּת ה"אני"

ספר שש עשרה

ספר ארבע עשרה

"זַכּוּת מוארת מזְכוּת ה"אני"

ספר שש עשרה

ספר עשירי

"זַכּוּת מוארת מזְכוּת ה"אני"

ספר שש עשרה

ספר שישי

"זַכּוּת מוארת מזְכוּת ה"אני"

ספר שש עשרה

ספר שלוש עשרה

"זַכּוּת מוארת מזְכוּת ה"אני"

ספר שש עשרה

ספר תשיעי

"זַכּוּת מוארת מזְכוּת ה"אני"

ספר שש עשרה

ספר חמישי

"זַכּוּת מוארת מזְכוּת ה"אני"

bottom of page