top of page

"2012"

"אנו האלוהים"

ידע מתוקשר דרך לילה ברזסקי

08/05/11

שלום לכם, "אנו האלוהים" חוברים אליכם מצורך אשר לכם לקבל הבנות ואיכויות בכם לשרת את שנת 2012. אכן יש ועליכם לדעת כי אנרגיה אשר משרתת אתכם בעידן האדמה, מהווה שירות לצורך אותה אנושות, ועימה חוברת היום אנרגיה חדשה של עידן חדש לצורך מהות והתמרה לאנוש לחבור אל עידן חדש.

שנת 2012 פותחת הכרה באנוש לבוא מתוך אמונה, מתוך תקווה והכרה בעוצמות ובאיכויות אשר בו קיימים, ולזרום עם האנרגיה החדשה בשמחה ובמוכנות לשינוי. מאחר ואנרגיה חדשה זו של עידן חדש אינה הולמת בשיווי תדר אל הפחד ואל הרגש הנמוך ואל חוסר המודעות.

ובתהליך אשר לכם כאנוש אשר בו מאוויים ורצונות לבטא, פועלים הינכם דרך אותה אנרגיה של עידן האדמה אשר לכם עימה שיווי. שיווי אשר מניע את "חופש הבחירה" אשר לכם אל אותם חוויות ותפיסות אשר לכם הן לגבי עצמכם והן לגבי הבריאה והאלוהים אשר בכם.

אכן אותה תפיסה אשר לכם לגבי אותה שנה אשר מתקרבת ובה ההכרה אשר לכם כי שנת 2012 הינה "מהות הסוף אשר לאנוש" לבטא המשכיות, הינה תאחיזה חסרה מהות בתהליך. ועל כן אין מהות אשר לכם באותה תאחיזה לבטא הכרה ופחד.

כי וכאשר לכם מהות החיים באה מצורך ושלמות, הינכם יורדים בגוף הפיזי להכיל זאת מתוך אותה שליחות אשר לכם להכיר החוויות ולבטא התמרה. אכן כל אותם שנים אשר בהם הנעתם חוויותיכם, הביאו אתכם להכיר בתפיסה כי הבורא שולט בכם, מתגמל ויוצר בכם חיווי בהתאם לאותם חוויות חיים אשר לכם.

לכן עליכם לדעת כי וכאשר אותה חוויה אשר לכם באה מצורך אותה בחירה אשר לכם, אותה חוויה הביאה בכם את אותו חיווי של תוצאה ואת אותה השפעה בחייכם. אותה מודעות אשר בה אתם מנתבים חייכם ואותה נפרדות אשר קיימת יוצרת תקיעות וחוסר שינוי בחייכם.

ולכן כל אותם אלו גלגולים רבים מצורך אשר אין בהם התמרה ושינוי של אותה מהות אשר לכם, לגבי אותה חוויה מול עצמיכם ומול הבורא, יוצרים הינכם שכפול חייכם ואין פריצת הדרך. על כן מסתיים עידן אשר בו היום לכם עידן האדמה ובו באה חפיפה של אנרגיה אשר נזקקת אנרגיה שונה אשר תניע שינוי.

אנרגיה חדשה של עידן חדש אשר תניע לשינוי את האנוש למודעות של יצירה אשר תבוא ממודעות אור אשר בה "חיבור לאחד" דרך האהבה, האמונה והקבלה אשר לכם לנתב חוויותיכם בהולמות.

אותה אנרגיה חדשה של עידן חדש יש בה מהות לשרת את אותם אלו אשר חברו לאותה אהבה וקבלה של האור האלוהי בתוכם, מתוך פתיחות והכלה ללא הפחד והתפיסה המיושנת אשר שרתה את האנוש בעידן האדמה.

ועל כן שנת 2012 הינה מהות הדרך של פתח לאותה הזדמנות להכיל רבים לצורך להם בשינוי המודעות וברצון אשר להם להכיל את אותה אנרגיה חדשה ובה ליצור מהות חיים הולמת מצורך ושלמות.

שנת 2012 הינה פתח לעצירה אשר בה להביא את האנוש לרצות ללמוד לחבור ולברוא את מהות החיים אשר לו בהולמות. עצירה לצורך אשר אותו אנוש יחווה דרך מכוונת, אכן לבקש השינוי ולרצות בשינוי ולקבל את הצורך בשינוי לצורך התמרה.

אותה אנרגיה חדשה של עידן חדש אשר כבר חופפת לאותה אנרגיה ישנה של עידן האדמה, יוצרת השפעה באלו אשר עשו שינוי במודעות וחברו למודעות הרוח אשר בה ההיגיון הצרוף, הרגש הגבוה אשר בהם להניע יצירה של החיים בהולמות.

אותם אלו אנושות אשר פועלים מצורך התפיסות הישנות מחוסר המודעות, חווים את האנרגיה החדשה ללא יכולת הכלה ושיווי התדר עימה, דבר היוצר בהם קושי להישרדות.

ואכן כל אותם תהליכים אשר נוצרים היום מאותה אנרגיה חדשה ובה הרס ותמותה, הינה מצורך אשר לאותה הכרה באותה הזדמנות אשר לאנוש לקבל. אותם אלו שינויים באים לביטוי מצורך אשר לאנוש לחבור למודעות הרוח מצורך העידן החדש לשרת.

"ואנו האלוהים" כאשר ובאנו בכם לבטא "חיבור למודעות על" הבאנו בכם החיבור אל העוצמה אשר בכם לשוות תדר אל אותה אנרגיה חדשה ולעשות עימה החיווי בשלמות ומתוך הכך תבורכו.

אכן הביאי מסר זה בהם לצורך והפנמה. תודה לכם.

 

כל הזכויות שמורות 2011 © ללילה ברזסקי

bottom of page