top of page

"ט’ באב – התחדשות מודעת"

"אל אלינוס"

ידע מתוקשר דרך לילה ברזסקי

29/07/12


ט' באב – "התחדשות מודעת"  29.7.2012

אכן, "אנו האלוהות" להביא בכם מסר אשר ט' באב, יש ועליכם להכיר,
ולהבין כי את "הידע והזיכרון" אשר אתם מושכים ממנו צורך למהות מתגמלת,
למעשה אין בו מהות לכם היום לשרת. מאחר ויש ובאותה מהות חווייתית אשר בה
חברתם באותה תקופה אשר גרמה להרס, היה בה מודעות החסר והחשכה.

זו הייתה תקופה אשר האנושות הזינה באנושות שנאה, שליטה, פחד ואגו
אשר בה אין הכרה ותכלית ואשר לא הניעה את האמת והנכון אל האיזון,
אל המהות ואל התכלית אשר תשיא התמרה.


ועל כן אותו כוח של "הזנה" אשר איחד אתכם באותה תקופה, משך קושי וסבל
ואף הרס את הקיים אשר לכם, על מנת לאתחל, לברוא את חייכם מבראשית.


ועל כן אין מהות בשכפול החוויות ואין מהות לבכות את אותו כאב או לצום אשר
אתם מבקשים להשפיע. לכן יש מהות בלהניע את הכוח הפנימי אשר בו האור קיים בכם
ולנתב מודעות מוארת אשר מניעה אמת אשר נושאת איזון, מהות ותכלית.

ומתוך הכך תבוא בנייה ויצירה ותבוא התחדשות אל ההארה אשר לכם נצרכת.

הביאי בהם ידיעה זו ויבורכו. אכן כותר זה להם "התחדשות מודעת".


תודה לכם

bottom of page