top of page

"אנו האלוהים"

ידע מתוקשר דרך לילה ברזסקי

29/11/09

בערב מבוא ל- "חיבור מודעות על" שהיה בביתי ב- 29.11.09 התקבל מסר זה מ- "אנו האלוהים":

שלום לכם, "אנו האלוהים" אשר בתהליך לכם לחוות את אותו תדר אשר לנו להוריד בכם, להכיר מתוך אותה מציאות אשר לכם להוות את אותם אלו חיים מתוך הנכון וההולמות.

ובמציאות אשר באה בכם, כאשר וחברתם היום מצורך אשר לכם לדעת ה- איך ולדעת ה- למה לבטא מתוך אותו "צורך נשמתי" לכם להכיר בידע הזה לבטא בו מציאות, אכן אותו ידע זה זמין לכל אחד ואחד לקבל מתוך הצורך אשר לו להכיר באותה אחריות אשר לו לשאת את אותה מהות חיים אשר לו.

ומתוך אותה בחירה אשר תעשו דרך אותה הכרה לכם מצורך, אכן אותו תדר אשר לנו עימכם, הינו תדר אשר חובר אל אותה תודעה, ואל אותו די אן איי אשר לכם להוות את אותו כוח מניע אשר יהווה את התהליך אשר לכם אל אותה פתיחות להכיל, אל אותה הכרה לכם אכן באותם אלו איכויות אשר רדומים בכם.

ובמהות אשר לנו לתת לכם, אכן אותה נתינה אשר לנו באה מתוך אותה אמת אשר קיים בה, אותו כוח אלוהי אשר אותה אהבה טוטאלית תנתב אתכם דרך אותם אלו מפגשים.


ובמהות של אותה אהבה, יעלה אותו רגש גבוה אשר לכם ותתהווה אותה הכרה לכם להכיר באותה מחשבה אשר כוח ועוצמה קיים בה.

ומתוך אותה מחשבה אשר נתמיר אתכם בה אל המהות המוארת, תבוא בכם מחשבה מוארת להכיר את האיכות אשר לכם ולנתב את היום יום אשר לכם מתוך אותה בחירה אשר תהווה אכן התמרה.

ומתוך הצורך אשר לכם להכיר התדר אשר יורד עם כל מילה ומילה, ועם כל רצון ורצון אשר לכם להכיל, אכן יורד התדר לבטא בכם הכלה.


ומתוך הכך כאשר ותתחברו עכשיו מתוך הרצון אשר לכם, כי וכאשר בא הרצון תחושו בתדר לאותה הכרה ולאותה הכלה לקבל. ומתוך הכך נוריד התדר…

\אכן, כאשר והכרנו לכם האיכות והבאנו בכם את אותה מהות זו אין אנו כופים בכם את הצורך להכיל, אין אנו באים מאותה כפייה אלא אך ורק מאותה אהבה.


ומתוך השירות אשר לנו לתת בכם, ומתוך אותה הכלה וקבלה אשר לכם, אכן תבוא אותה התמרה בכם לגילוי.

ובמהות אשר לנו להכיר אתכם, ובמהות אשר לכם אכן לדעת העוד, אכן אותם אלו מיידעים ימשיכו לבטא בכם איכות כאשר ואותה הכרה לכם להכיל.


ומתוך אותה מציאות זו אשר וכאשר התחברתם היום לאותה ידיעה להכיל,

"אנו האלוהים" מברכים אתכם לאדוני.

תודה.

"זימון הידע מבחירה"

bottom of page