top of page

היפה והשלמות בי לבטא

בתיקשור מפגש 112 של אל אלינוס, "שמחה לבטא שירות" בקש אל אלינוס מכל הקבוצה להיפגש למפגש 121 הפעם כמורים ומנחים מאירי הדרך אשר רכשו ידע והבנות לצורך היעוד אשר להם.

אותה מודעות וידע הביאו בקבוצה הכרה של "יודעי האור לנתב". ועל כן יש ועליהם לכתוב מצורך "האני" אשר להם, את מהות ההתמרה אשר עשו דרך כל המיידעים אשר קבלו, ולהביא לי, לידיעה, כדי להפיצו באתר הבית לידיעת כל הקוראים. וזאת תחת הכותר: "אני, בחרתי במהות האור לשרת דרכי".

ומתוך הכך, כאשר ובאה הקבוצה במפגש 121 והביעו בכתב את אשר הותמרו, הייתה התרגשות רבה אשר רטטה בתדר גבוה אשר השפיעה על אל אלינוס ואכן זכינו להכרה ולהמשכיות אשר תבוא בתוכנה חדשה אשר נושאת כותר: "היפה והשלמות בי לבטא".

הגיאומטריה צויירה על ידי רחל אגרי

ספר שלישי

ספר שש עשרה

"מודעות כדרך חיים"

ספר שלישי

ספר שניים עשרה

"מודעות כדרך חיים"

ספר שלישי

ספר שמיני

"מודעות כדרך חיים"

ספר שלישי

ספר חמש עשרה

"מודעות כדרך חיים"

ספר שלישי

ספר אחד עשרה

"מודעות כדרך חיים"

ספר שלישי

ספר שביעי

"מודעות כדרך חיים"

ספר שלישי

ספר ארבע עשרה

"מודעות כדרך חיים"

ספר שלישי

ספר עשירי

"מודעות כדרך חיים"

ספר שלישי

ספר שישי

"מודעות כדרך חיים"

ספר שלישי

ספר שלוש עשרה

"מודעות כדרך חיים"

ספר שלישי

ספר תשיעי

"מודעות כדרך חיים"

ספר שלישי

ספר חמישי

"מודעות כדרך חיים"

bottom of page