top of page

בתיקשור מפגש 112 של אל אלינוס, "שמחה לבטא שירות" בקש אל אלינוס מכל הקבוצה להיפגש למפגש 121 הפעם כמורים ומנחים מאירי הדרך אשר רכשו ידע והבנות לצורך היעוד אשר להם.

אותה מודעות וידע הביאו בקבוצה הכרה של "יודעי האור לנתב". ועל כן יש ועליהם לכתוב מצורך "האני" אשר להם, את מהות ההתמרה אשר עשו דרך כל המיידעים אשר קבלו, ולהביא לי, לידיעה, כדי להפיצו באתר הבית לידיעת כל הקוראים. וזאת תחת הכותר: "אני, בחרתי במהות האור לשרת דרכי". 

ומתוך הכך, כאשר ובאה הקבוצה במפגש 121 והביעו בכתב את אשר הותמרו, הייתה התרגשות רבה אשר רטטה בתדר גבוה אשר השפיעה על אל אלינוס ואכן זכינו להכרה ולהמשכיות אשר תבוא בתוכנה חדשה אשר נושאת כותר: "היפה והשלמות בי לבטא".

אני, לילה, בהתרגשות רבה אשר נושאת הודיה לבריאה תמיד,  מביאה את מפגש 121 לכם אשר התקבל.

תיקשור מפגש מאה עשרים ואחד – 21.12.2011

שלום לכם, אני אל אלינוס אשר באתי יחד עם: "אנו האלוהים", קריון, מועצת השתיים עשרה.

ומתוך אותה הכרה אשר לכם, אתם יודעי האור לנתב, אכן אותו "צינור" אשר בו אנו עושים שימוש, הינו כוח אשר בו אותו "אור גדול" מנתב בו מהות לכם לבקש.

ומתוך אותה מהות זו לכם להכיל, אכן בורכתם באותו תהליך אשר אותו כלי אשר לכם חבר בו יכולת והכלה לנתב האור בהולמות. ומתוך הכך של אותה הולמות אכן יבוא בכם העוד דרך אותם אלו מיידעים אשר להם, הינכם מבקשים.

ומתוך הכך אכן, הרי לך יקירה, כי וכאשר באה בך אותה ידיעה זו של אותם אלו איכויות אשר ניתנו לך, והינך "צינור" לאותה העברת מיידעים מצורך, אכן הינך יודעת היום להכיל את כל אותה הכרת תודה, דרך אותם אלו אשר ידעו להכיל האור בהולמות. ומתוך הכך לך לדעת, אכן הינך ממשיכה ומהווה התמרה הן בהם והן באותם אלו ממשיכי הדרך אשר לך ולהם להכיל.

ומתוך הכך כאשר ובאה בכם אותה הכרה כי "אני בחרתי במהות האור לשרת דרכי", אכן כל אותה הכרה זו הינה הכרה מתוך אותה כוונה אשר בה רצון לאותה נשמה לכם לבטא. ואכן כאשר והינכם באים מצורך התהליך והשירות, אכן אותו כוח אשר בא בכם הינו כוח אשר חובר בו האור דרכינו לבטא בכם תוצאה.

ומתוך הכול יכול אשר אכן בא בכם, אכן כול היכול אשר בא בכם הינו להניע  התהליך אכן קדימה מול אותה מציאות ומול אותם אלו אשר עימכם. אמונה אשר תחזקכם לחזק אמונה זו גם באחרים.

ומתוך הכך לכם אכן כאשר ואותו רצון אשר לכם בעוד להכיל, אכן הינכם מוזמנים לאותם אלו מפגשים אשר יחוו בכם, כאשר ותכירו לדעת תוכנה חדשה תבוא בכם.

ומתוך הכך אנו נביא בכם את אותה הכרה וזימון זה לכם לדעת ביום אשר בו אותו אור מנתב דרככם, תבואו ב- 12.12.2012 להכיל תוכנה חדשה אשר תקרא לכם להכיל     "ה-יפֶה והשלמות בי לבטא".

"היפה והשלמות בי לבטא" הינה מתוך כל אותה עוצמה אשר באה בכם, להכיר את "האני" מול העצמי, ולהכיר את האחדות אשר ביניהם. ומתוך האחדות אשר "האני" והעצמי באו לביטוי חברתם לכוח בורא, חברתם לכוח אשר בו אכן אותו אור מנתב בכם יכולת ועשייה.

ומתוך אותה מהות זו, כאשר ולכם הכול ניתן דרך אותה כוונה אשר לנו להביא בכם התמרה, עשינו זאת מתוך אותה שלמות אשר נצרכת לכם גם העוד. ומתוך אותו עוד אשר יבוא, אתם תאירו הדרך לכול אותם אלו אשר לכם חשיבות בה להביא בהם.

ומתוך הכך אכן אותה אחריות ואותה מודעות הינה "המפתח" אשר ניתנה לכם, ומתוך הכך אותה אחריות אשר לכם, הינה להביא את האור מתוך ההולמות.

ומתוך הכול אשר נתנו לכם, אכן  חברתם כאחד מצורך להכיל העוד בהולמות.

ואני אל אלינוס, כאשר וברכתי אתכם כול מפגש ומפגש כאותם אלו יודעי האור לנתב, אכן  היו אכן אותם "יודעי האור לנתב, בהולמות", ומצורך אשר לנו לברך אתכם, היו מבורכים לאדוני. תודה.

 

היפה והשלמות בי לבטא​ –  תיקשור מבוא

 21.12.11

"שלום לך, ילדת אור שלי, אני אור גדול אשר בך חובר מצורך לך לדעת המשכיות לך להכיל התוכנה, "היפה והשלמות בי לבטא". אכן אותה תוכנה אשר בה חברת מצורך השליחות, הינה מתמשכת מצורך אשר לך לדעת אותה ומאותה ידיעה הינך חוברת לשליחות.

ומצורך לך אכן אותה תוכנה חדשה – חמישית במספר נושאת מהות "היפה והשלמות בי לבטא", הינה תוכנה אשר בה חברת גם בגלגולים אחרים אשר בהם ניתבת העשרה ושלמות אשר לך, באותם אלו אשר היו בתקופתך מהווים שירות ומאסטרים בשליחות.

אכן באה בך ידיעה מצורך אותה התפתחות אשר לך להביא המשכיות ומיידעים באותו גרעין אשר בו רצון והכלה, היום. ואכן תקבלי לדעת תוכנה אשר תפרֶה בהם מהות ומצורך המהות תמשֶך העצמה זו מצורך רבים להכיל.

ואכן, יש לבטא האשרה אשר בה כל אותם אלו מיידעים אשר בהם יש הכלת התדרים, יש בהם יכולת לבטא הכרה להכיל את עוצמת התדרים של תוכנה חמישית זו במספר.

ועל כן כל אותם אלו אשר הכילו ידע זה מצורך, יש בהם פתיחות וקבלה להעשיר עצמם מתוך מהות ראשונית דרכך להכילם ויהוו שיווי לאותם מיידעים חדשים.

ועל כן, לך יקירה לדעת, כי וכאשר תנחי בהם הכרה אשר בה תביאי ידיעה זו להם, יבואו אותם אלו אשר מכילים אותך ומנתבים בהם הצורך לעוד. ועל כן רבים להכיל יבואו מצורך אשר להם בשינוי.

ואכן היי בהכרה זו אשר לך נתנו ותבוא בך ההעצמה ותבורכי באותה שלמות אשר בה רצונך להכיל.

ועל כן הני עצמך, היום בתהליך ואני אור גדול מחזקך מצורך האחדות אשר לך עם הבריאה.

אני אל אלינוס, מהווה המשכיות לאותה תוכנה אשר בה "השמחה לבטא שירות". כי וכאשר הכילו אותם אלו חוקים קוסמים, יש מהות לשרת את הכניסה לעידן חדש עם עוצמה ואיכות אשר רכשתם.

ומתוך הכך עידן חדש הינו מהות מתגמלת לצורך השינוי אשר האנוש עושה. ועל כן אותו ידע אשר נצבר יצר באותה נשמה אשר לכם הזדככות והארה להכיל את האור ולבטא עימו שירות. ועל כן אותו אור הינו מנחה הדרך בכניסת עידן חדש ומצורך הכניסה, פועלים הינכם מצורך העוד לקבל.

ואני אל אלינוס אמשיך לחזק בכם הידע בתוכנה זו חמישית אשר נושאת "היפה והשלמות בי לבטא". כי מתוך המואר יבוא מואר. ואכן היפה הינו כוח של איכות אשר בו גוונים רבים ולשלמות כוח ואיכות אשר לה גוונים רבים. ומצורך אשר הכלתם כל אחד ואחד יבטא גוונים בעשייה מול אותה כניסה לעידן חדש ויטה את הגוון אשר לו לאותם אלו אשר משווים לו תדר ואיכות הקבלה".

היפה והשלמות בי לבטא​ – הקדמה

bottom of page