top of page

27.9.18 
”שלום לך, אנו האלוהות אכן, דרך זו מבורכת מצורך אותה חשיפה לשרת את התהליך אשר בו אותם מיידעים יהוו הכרה.

 

ואכן לך לדעת כי כל מסר וחיבור אשר לך עמנו מהווה פיתוח של אפשרויות לתגמל אחרים. ואכן החלי לכתוב מפגש ראשון זה לחשיפה לשרת בהם, "מסורת מצורך המואר".

מהות החגים הינה לחבור לאותה מסורת אשר אותה אבותינו הנחילו לנו מצורך השלמות אשר לה חברו באותה תקופה לאמונה ולאמת אשר תאמה לאותה תקופה.

 

ואכן אותה מסורת מתועדת שנים רבות דור אחר דור לבטא בכלל האנושות אשר בה רואים קשר וחיבור אל האמת אשר בה האמינו. 

ולכם לדעת כי מסורת נרכשת ולה מנהגים וטקסים נושאי דעה ואמונה בערכים הנמסרים מדור לדור בכל חברה. מסורת הינה הכרה של אמונה בשיטה או במנהג מסוים ליצור בו הנחייה מתמשכת. ואכן מסורת מהעבר שלנו, נכון, אשר תאמה לאותה תקופת עבר מצורך לקבץ את אותם אנושות אל ציר מאחד ומשתף יחדיו את אותה שיטה או את אותו מנהג.

 

וכך עברו המסרים מדור לדור בחזקת "זו המסורת". ואכן זו "הבנה אשר יצרה מסורת" אשר עברה מדור לדור. לייצג את אותו עבר אשר חוו אבותינו ודרכו ניתבו חייהם. 

נכון לכם לדעת ולזכור את העבר אשר באתם ממנו, אך עליכם לדעת את הדרך אשר אליה תלכו היום ותצעדו בה בגאון.


ולכן היום, מצורך לכם היום בשינוי, אזי אותה "מסורת" לא קידמה בכם או ניתבה אתכם אל השלמות, אל המהות בריאה ומבריאה.

לכן מאחר ואותה מסורת מהעבר לא הביאה בכם שינוי ולא פרצה דרך לשינוי מהות החיים, אזי מצורך היום לכם להכיל שינוי וקידמה, אכן יש הצורך להביא באנושות הבנה חדשה אשר תיצור פריצת דרך, דרך תדרי המיידעים החדשים לשרת את האנושות ולהעניק להם גילוי האור של ערכי האמת והנכון ואת ערכי האמונה בכוח הפנימי – כוח הבורא אשר קיים בהם.

 

ומצורך הכך ינחילו זאת לסובבים להם, לבניהם ולאחרים. ומתוך הכך "תיוולד אנרגיה חדשה בה מסורת חדשה של מסרים נושאי ערכים ומהות של עידן חדש" להכיל בהם היום, אשר תתאים לאנרגיה החדשה אשר היום לה כולם נחשפים. 

על כן יש להביא בהם הבנה בה רובד עמוק של חיבור אל האמת הנצרכת לגלות את הגילוי האלוהי אשר בהם דרך ערכים ואמונה בקיים וב-יש אשר קיים בהם, וזה חיבור באמת שהנשמה מבקשת את אור הידע, אשר יחשפו אליהם דרך המיידעים אשר הבאנו לכם.

 

ואכן אותה הכרה בגילוי ואותה השפעה של האמת תביא בהם ערך אשר יצטבר לערכים רבים בהמשך של ידע בו מסר ועוד ידע בו מסר מתגמל לכם מהות והכרה הבנה והכלה. ואותם ערכים אלו ינחילו ביניהם וישפיעו בהם כאותה מסורת חדשה שבאה היום באנרגיה חדשה, ונרכשה…

 

ולכן מסורת חדשה זו היום על כן מתאימה אנרגטית להיום, להיום הנצרך אשר בו אתם חיים כאן ועכשיו. ואכן אל תשכפלו מסרים ומנהגים מהעבר הרחוק אשר לא פרצו דרך לשינוי.

ועל כן לכם להבין כי מסורת מתהווה דרך הכלת ידע צרוף אשר בו לכוון הכוונה מנחה ופורצת דרך, ואשר באה מתוך איזון, מהות ותכלית ותהווה אמונה וערך, ואכן תקבלו ידע מתוך האמת לשרת.

 

ועל כן כאשר ערכים אלו יבואו בכם מצורך למידה וגילוי האור בהם, אזי תתחברו למהות ותכירו באיכות לבטא מסר נושא ערך ומסירות של הערכים והמוסר אשר ינחה בכם לשנע אותם כמסורת חדשה אשר לה תחברו מהיום, אכן דרך המיידעים אשר בהם לבטא את "ספר ההנחייה וההוראות למהות החיים". ספר הנחייה זה יבטא עוצמתו ברבים כמסר נושא ערך אלוהי".

 

תודה לכם
 

* ועוד יבוא ויגיע ידע בהמשך…..

כל הזכויות שמורות 2015 © ללילה ברזסקי

חג שמח תלמידים וקוראים יקרים ואהובים  בקשתי מסר לכתוב וזה התיקשור שקבלתי, 

bottom of page