top of page

"מהות הדרך בתהליך החוויה"

"האלוהות"

ידע מתוקשר דרך לילה ברזסקי

05/08/12


שלום לכל לומדי המיידעים
לאחר שיחות עם תלמידים, למדתי לדעת כי תלמידים רבים חושבים ומבינים כי מאחר והכילו המיידעים, יש בהכלה להביא עליהם פטור מכל חוויות קשות, מחולי או מכל מחסור. על כן בקשתי מסר מהאלוהות, כדי להביא את ההבנה להפנים ומתוך הכך גם את הקלות כדי להיות ראויים לשליחות שלקחנו על עצמנו.

ואכן האלוהות, באהבה וברוב חסדם, ענו לנו במסר, שעלינו להבין כי המיידעים ירדו לצורך העלאת המודעות אשר משפיעה על המציאות של אלה הלומדים וזאת לצורך התמרה, התמרת המשפחה ואף להתמודד בקלות דרך הידע וההבנות עם כל קושי, חולי לצורך הריפוי.

המסר מהאלוהות בא להגיד ש- לכולנו הלומדים, יש בעקבות התדרים והלימודים עוד שיעורי חוויות בחיים שמהן אנו עדיין לומדים ואף יתרה מכך, אנו אמורים להביא לתוכם את אשר למדנו, ליישום, וגם לביטוי הולם.


לצורך חיזוקם של כל אלה הרוצים לגעת ולדעת את האור אשר קיים בתוכם הרי לכם המסר:


"מהות הדרך בתהליך החוויה"


"שלום לכם יודעי האור, אנו האלוהות.

כי וכאשר נתנו איכויות של מיידעים אלו מצורך הכלל לקבל ולהכיל, נוצר שיווי תדר והשפעה אשר מתווה את מהות החיים לבטא שמחה ושלמות. ומתוך הכך, כי וכאשר באו בכם ההבנות וייצגו העשרה מתגמלת, נצרך החובר לבטא חיבור אל הדרך ואל החוויה להכיל. להכיל מאותה התחייבות אשר לה לבטא הסכמה בתהליך החוויה.

ואכן מתוך אותה הסכמה להניע שיעור ללמידה, באה לביטוי התמרה אשר בה החווה הלומד את יכולת הביטחון, ביטחון עצמי, הערכה עצמית, ואמונה בתהליך אשר בא דרך החירות, מאותה אחריות ומהתחייבות אשר לו, על הדרך ועל התהליך.

אכן כוח הדרך והתהליך הינו כוח איכות. אכן איכות. יש באיכות הזו לבטא חיזוק אשר בו משפיע להמשכיות ואשר בו להתוות הדרך, דרך ציר הזמן ולסלול אל המהות – אל המהות אשר בה נצרכת לכם, מהות התוצאה. כי וכאשר משפיעה הדרך לצורך החוויה אותו צורך זה של התהליך מהווה בכם הכלה.

ועל כן אין תהליכים אשר בהם למידה, ללא אותו מתווה הדרך אל ההכלה. ואכן זיכרו, נצרכת הדרך אל ההכלה!
ועל כן לכם לדעת כי חשיבות הזמן דרך אשר בא התהליך חובר, למעשה, יוצרת בו הדרך הכלה ואף הכרה של השיעור הנלמד, ומתוך הכך נעשית התמרה מתגמלת.

ואכן כאשר אתם יודעי האור לבקש ומצורך לכם להכיל את הקלות, ואכן היום לכם, מאחר ואתם פועלים דרך תדרי עידן חדש אשר בכם חיברנו, נמצאים הינכם בחוויותיכם עדיין בעידן אדמה. ועל כן, אכן, עדיין אכן, עדיין נצרכת לכם הדרך – הדרך אשר בה תחוו את השינויים. מאחר ומהות הדרך בציר הזמן משפיעה על תהליך החוויה ויוצרת הכלה לתמרה.

ומתוך הכך כאשר ובאתם בדרך מתוך צורך וקבלה, אכן תתחזקו באותה תאחיזה אשר כוח בורא בכם, קיים. כוח אשר עימו לשרת מצורך אשר הכלְתם מיידעים ותדרים. ואכן, באה בכם מודעות האור לשרת בכם החוויה ואף להתְהוות מתוך הנכון וההולמות לשרת אתכם.

ומתוך הכך ישרתו אתכם איכויות אלו גם וכאשר לכם צורך והתחייבות אשר בה לחוות חוויות להתמיר עצמכם מתוך החולי, הקושי או החסר.

ואכן המהות אשר בה לכם לדעת העוד ולחבור למיידעים אשר בהם הכלתם תדרים, הינה מקצרת לכם תהליכים של דשדוש וסבל ומקצרת עוצמתם של חוויות חוזרות ונשנות אשר אותם חוויות באו לכם ופעלתם מתוך חוסר הידע והידיעה. ועל כן אמרנו רבות כי ידע הינו עוצמה ואנרגיה אשר זורמת ומתגמלת לאנוש.

ולכן כאשר באה בכם עוצמה של הידע והתדרים, אתם מהווים שליחות לנתב את אותם איכויות אשר נתנו לכם, מתוך התחייבות אשר לה חברתם מהסכמה להכיל חוויה, מהסכמה ובחירה להכיל.

ומתוך הכך תבורכו.
הביאי בהם ידיעה זו מצורך הכותר "מהות הדרך בתהליך החוויה".

תודה לכם


זכויות יוצרים © – לילה ברזסקי

bottom of page