top of page

"העצמה אנרגטית"

"אל אלינוס"

ידע מתוקשר דרך לילה ברזסקי

15/07/09

שלום לך יקירה,  אני "אל אלינוס" חובר אליך לצורך אותו תהליך אשר בו אבטא בך את החיבור לאחד. אותו כוח אשר בו תעשי שימוש באותם אלו אשר באים, ליצור חיבור לאותו תהליך. 


עולמות הבריאה יצרו מעברים אשר בהם כוח ועוצמה אשר באה מ- אור גדול. אותו כוח אשר זורם מעולמות אשר בהם האור לחזק באותם אלו נשמות, להביא קלות בעשייתם באשר חווייתם במלכות. 


אותו תהליך אשר לך לקבל, יוצר קלות באשר לאותם חוויות אשר להם ניתנים תוך כדי עשייתם וחווייתם במלכות.

אני אל אלינוס חובר אליך לצורך נתינתם לך ובהם לעשות שימוש. אותו ידע אשר אוריד דרכך, יש בו כוח ועוצמה לאלו אשר בהם יעשו שימוש והתחלה. אותו כוח אשר יפנה בהם לצורך חיבורם אל אותו אחד, מתוך המוכנות ומתוך הרצון לקבל.

אני אל אלינוס פותח ידי ומעניק לך יכולת זו באשר תעשי שימוש, באותם מיידעים אשר אוריד. אותם אלו אשר בהם תעבירי הבנה זו, דרך אותו תדר אשר עובר באותו קול אשר בך נקלט. יש באותם אלו לקבל את אותה עוצמה להבנה באשר התהליך נעשה כאן בהם.


אותה התחלה אשר בה כיוון התדר לביטוי, יביא את אותה אפשרות לעליה ברמת ההבנות וברמת הכוח האנרגטי ליישום הדברים הנחוצים באשר עשייתכם במלכות. אני אל אלינוס חובר דרכך לצורך אותו תהליך לבטא. ומצורך הכך, אותם אלו אשר באים ליצור חיבור עימך מתוך המהות אשר להם לקבל, הביאי בהם ידיעה זו לצורך:

"שלום לכם, אני אל אלינוס חובר דרך אותו כלי, אשר בו נעשה שימוש באותם מיידעים והבנות להורידם לאלו החווים בבריאה ואשר בהם הצורך לקבל אותם הבנות לתהליך. יש ועליכם ליצור את קו האמצע בחשיבתכם… 


אני אל אלינוס שולח תדר אשר בו אותו אור מרכזי אשר זורם לתוך אותם "מרכזים" אשר לכם, להכיל בו את אותו כוח אשר יביא לכם חיבור להבנות והעצמה אנרגטית אשר לכם בעשייתכם במלכות…


אותו תדר אשר דרכו זורם האור, עובר דרככם באותם מרכזים… ויוצר בכם חיבור אל אותה אימא אדמה… אותה פתיחה אנרגטית אשר נעשתה לכם מתוך אותה הבנה לצורך, יצר בכם חיבור אשר בו האחד זורם בכל עשייתכם, להביא ביטויו באשר הנכם.


אני אל אלינוס חובר דרככם לצורך התהליך".


bottom of page