top of page

"השפעת "הקוד" על הגוף הפיזי"

"אל אלינוס"

ידע מתוקשר דרך לילה ברזסקי

05/02/09

בקשר "לקוד". האם כאשר אנו התלמידים, עושים לעצמנו טיפול למשל טיפול שמטרתו להניע את הדי אן איי לחדש את התאים בגוף הפיזי, האם צריך כל הזמן לחזור על הטיפול או שמספיק לעשות זאת פעם אחת מתוך כוונה טהורה ואז זה כבר רץ?

ומתוך אותה מהות אשר משרתת אותך ומתוך אותו צורך אשר מתהווה בך לצורך אותו שינוי, אכן אותה תודעה אשר הכילה את אותו "קוד", יש בה הכרה זו לשרת.


אך בתהליך, כאשר ואמרנו, מצורך אותו כוח אשר יונע  לא בהולמות, דרך אותה מחשבה אשר אין בה מהות ודרך אותו רגש אשר אין בו הכרה הולמת, היינו אומרים, אותה התנעה אשר הבאת בה מצורך אשר לך, תהווה אכן החלשה.


ועל כן אמרנו, כי וכאשר נצרך לכם את אותה הפעלה של אותו "קוד", יש את הצורך בפתיחות של אותם אלו להכיל התהליך. ועל כן, יש הצורך באותה התחדשות של הכרת התהליך מצורך ושלמות.

אני מבינה שלמטופלים צריך לחזור אבל מה לגבנו שאנחנו מאמינים ומכירים בתהליך האם גם לנו נחוץ לחזור שוב ושוב?

ומתוך הכך כאשר ושאלת אם אותו איזון קיים בכם כל הזמן, הינכם מפרים איזון גם מתוך בחירה.


ומתוך הכך, כאשר והופר האיזון, אותה תוכנה לא משפיעה לאותו כוח אשר ירד לצורך הראשוניות.


ועל כן, כאשר והינכם טעונים באותם אלו תדרים לבטא בכם איכות, אכן, הדי אן איי אשר לכם מהווה התפתחות ושינוי לצורך אותו גוף פיזי אשר לכם.


אכן כאשר והינכם יוצרים את אותו רצון אשר לכם להכיל מתוך ההכרה המושלמת, מתוך הרגש הגבוה, מתוך המחשבה המוארת, אכן הפעלתם את התהליך מתוך אותו מיקוד אשר בו רצון לכם בשינוי.


כאשר ונתת הוראה, מצורך אותה תודעה אשר לך לשרת, עובד אותו די אן איי אשר לך מצורך אכן של אותה התמרה של כל אותו די אן איי לצורך אותו גוף פיזי.

ועל כן, מאחר והאיזון לצורך אותו תהליך נידרש, היינו אומרים, כאשר ותתחברי לאותו איזון מתוך השלמות – תבורכי.


אני מרגישה עדיין מאד חזק את התדרים בראש מה לעשות כדי שזה לא יקשה?

אין מהות בעשייה. יש מהות בהכלה. קבלי זאת.

יש ועליכם להבין, כי וכאשר חברתם אל אותם אלו איכויות, ויצרתם את אותה התמרה אשר לכם, יש ועליכם את אותה שליחות זו לבטא מתוך אותה אמת אשר לכם. 


ועל כן, כאשר והינכם יודעים את אותה הקרנה זו לבטא מול אותם אלו סובבים לכם, אכן, הינכם משפיעים מתוך המהות המשרתת.


ומתוך הכך, באה באותם אלו השינוי אשר שלחתם בהם, ומתוך הכך, אותם אלו תהליכים לכם לקדם עצמכם לאותם אלו הבנות, יבואו בכם אט אט מתוך השלמות. ואני אל אלינוס אשר חברתי בכם יחד עם כל אותם אלו, מברכים אתכם לאדוני. תודה.

bottom of page