top of page

"השפעת המודעות על - 2012"

"אל אלינוס"

ידע מתוקשר דרך לילה ברזסקי

05/04/08

אני מביאה את התיקשור שנעשה ב- 5.4.2008 לשאלה של מריאנה את אל אלינוס:


ב- 2008 אנחנו מדברים על חילוף או אותו "רגע הדממה" שזה יקרה ב- 2012. האם יש לנו מספיק זמן לעשות את כל העבודה הזו, לשנות את הצביר ולהעלות את המודעות עד ל-2012?


"אותה מהות אשר בהם תשפיעו, אשר אותם אלו יבואו מתוך הרצון אשר להם בשינוי. אותם אלו יכירו לדעת את מהות האור, היינו אומרים, די גם באותם אלו אשר אנו נכריז עליהם כבודדים. 


מאחר ואותו כוח של אותה מחשבה של אותם אלו תהליכים של אותם אלו תוצאות לכם, כאשר והינם, ידעתם מהותה באותה השפעה הינכם  יוצרים היום, אותם אלו ממשיכי הדרך אשר לכם, היינו אומרים ישפיעו גם הם על אותם אלו בודדים.


אותם אלו בודדים ישפיעו גם על בודדים. ומתוך הכך תתחזק אותה עוצמה של אותה מחשבה, של אותה מהות מוארת לצורך. 


ומתוך הכך אותו מיעוט זה יהווה כוח, להניע את אותם אלו אשר עדיין מתוך אותו כוח אשר מניע אותם הרגש הנמוך, אותה מחשבה אשר בה אין מהות. יחשבו לדעת להכיר כי הכוח אשר לכם, אכן מהווה תוצאה ובו מהות מוארת וירצו אט אט לקבל התהליך ובהולמות.


ומתוך אותה איכות זו, היינו אומרים אין עליכם הזמן אשר בו אותו רגע של אותה דממה להוות בכם הדאגה. היינו אומרים, חברו אל המהות אשר וכאשר הינכם יוצרים את אותם אלו תהליכים לכם בעשייה מתוך השליחות, הינכם יוצרים אכן את אותו סדקאשר יבוא אט אט באותם אלו אשר אותו כוח של שכר ועונש ואותה מסגרת דתית מנהלת אותם. 


ובמהות הזו אט אט יכירו לדעת באיכויות אשר לכם ובאיכויות כפוטנציאל להם, לקבל.


ובמהות אשר לכם אכן להקרין, הקרינו את הפנימיות. ומתוך אותה הקרנה זו אכן אותם אלו מסביבכם, יכירו לדעת כי איכות קיימת בכם. ומתוך המהות הזו תשרת גם אותם. 


ועל כן אותם אלו תהליכים לכם, הינם מתעצמים אט אט ואותה העצמה זו אכן תשפיע כאשר ואמרנו אט אט מצורך אותם אלו להכיל. האם הבנת"?

bottom of page