top of page

"חיווי הנשמה בגוף הפיזי"

"אל אלינוס"

ידע מתוקשר דרך לילה ברזסקי

05/02/09

נשמות אשר עזבו את הגוף הפיזי והיו ללא מודעות וחוו קושי בחייהם, האם אנחנו יכולים לשלוח להם "רצון לשינוי", כך שכשיחזרו בגלגול הבא, יבואו למודעות שונה?

אין מהות באותה שליחה לאותם אלו אשר מהווים היום הכרה בנו ובתוך אותה בריאה לצורך כאשר ואינם בגוף הפיזי. מאחר וכאשר הינם עימנו, הינם מתמירים עצמם מצורך אותה ידיעה אשר קיימת בהם.


יש הצורך להתמיר את אותם אלו אשר בתוך הגוף הפיזי ומנוהלים דרך אותו הגיון ורגש נמוך. ואין בהם הכרה במהות אשר לה לשרת את אותם אלו לצורך הבחירה. אכן, אותם אלו נזקקים הינם לאותה תמיכה אשר אתם יוצרים בהם, את הרצון לשינוי.

דיברתם על כך שהנשמה מצורך השלמות שלה, חוזרת לאותן חוויות של קושי גם בגלגול הבא….

ועל כן, מתוך הכך הינה בוחרת גלגול נוסף לצורך אותו שעור ללמוד ואותה התמרה לבטא. אך כאשר והינה עדיין ללא גוף הפיזי אשר לה, הינה מתהווה מתוך אותה שלמות אשר לה עימנו.- האם הבנת את ההבדל?

אם כך, מכך שהיא לומדת למעלה כשהיא עימכם וכשהיא באה בגלגול הבא היא מותמרת ובאה מהקלות כי כבר למדה למעלה?

כאשר ואכן למדה מתוך הצורך אשר לה, כאשר ולא הייתה בגוף הפיזי. אך כאשר ויורדת הינה לגוף הפיזי, אותה "רשימה" אשר לקחה עימה והיוותה בה מהות חיים אשר לא באו לביטוי מתוך אותו תהליך ולמידה (מגלגול קודם), אכן, אותה למידה אשר למדה כאשר והייתה ללא גוף הפיזי, לא באה לביטוי.

bottom of page