top of page

"מודעות האהבה מכלה הפחד"

"אל אלינוס"

ידע מתוקשר דרך לילה ברזסקי

06/12/10


בקשתי, הבנות ומסר על האסון בכרמל בו נשרפו אנשים, יערות, בתים, רכוש וחי. זה המסר שקבלתי.


שלום לך יקירה, אני אל אלינוס מחזקך לדעת כי מהות אשר באה באותו עם אשר לך ובאותם עמים עמכם, לדעת כי, יש להם כתפישה מוטעית אשר מנתבת רבים על ידי שכר או הענשה והיא כי "כוח עליון הוא מעל לכל תודעה אשר לכם כאנוש בו רצון להכיל ואותו כוח עליון זה, הוא אשר יוצר בכם את אותם תהליכים אשר אתם חווים או מצויים בהם".


אכן, אמרנו לכם, יש בכם תפישה מוטעית ונסביר לצורך השינוי אשר אתם יוצרים כאנוש.

ועל כן יש ומן הצורך אשר לנו להביא בכם ידיעה אשר תחברו אליה מתוך אהבה אשר לנו אל אותם ברואים אשר לנו, אתכם. יש ועליכם לדעת כי אין אנו מענישים. 


יש ועליכם לדעת כי תוצרים אלו אשר אתם חווים היום, הם מתוך אותה בחירה אשר הייתה לכם לנתב את אותה מודעות אשר לכם בחיי היומיום. אותה מודעות ותפישה מוטעית ואשר בה לחזק את אותה "תודעה קולקטיבית" אשר האנושות יצרה ויוצרת.


ואכן אותה "תודעה קולקטיבית" של כול האנושות מושכת עודף יסודות לחשיבה לא מוארת ורגשות נמוכים לעשייה אשר בהם מכילה חוויות ויישומים רבים אשר בהם, אמרנו הכרה של "מהות הענשה של הבורא את האנוש" – את אותו אנוש. ועל כן יש ובאותם אלו האנוש יכולת לייצר אנרגיה אשר באה מתוך הפחד.


ומתוך הפחד אתם יוצרים חוויות אשר אין בהם להביא את השיעור והלמידה להכיל החיים ולקבל את האחר כאנוש אל מציאות אשר תביא את האחדות ואת השלמות מתוך האמת והנכון אשר לבורא עם כל אותם אלו הברואים אשר לו.


ומתוך הכך כאשר ואותה תודעה מכילה חוויות ויישומים רבים, יש בכוח של התהליך אשר לתודעה אשר בה הפחד וההענשה, נצרך על האנוש לבטא את החיבור אל אותם אלו אנרגיות אשר הינו מכיר. 


אותם אלו אנרגיות אצורים באותם "מרחבים אשר ביקום" עד ואשר מהווים הינם כוח, לצורך בו אותה תודעה אנושית אשר מושכת את אותה אנרגיה ומפרישה יכולת זו של פירוק את אותם אנרגיות אלו באותה מציאות אשר להם להכיל.


ומתוך הכך מתוך המציאות אשר מתפרקת היום בכל אותה אנושות, הם נאחזים בעיקר, אכן ומתוך העיקר הינם דולים את הרוח אשר בהם לבקש שינוי. ואכן כאשר והרוח בהם מתחזקת נאחזים הינם ביכולת ההכלה לקבל את השינוי אשר בו יהוו מציאות והכרה לתאחז את עצמם מתוך כוח פנימי אשר בו האור קיים.


ומתוך הכך המציאות אשר לכם תבוטא לא מתוך מודעות הפחד אשר הייתה מצורך אותה תפישה אשר להם להכיר תפישה של נפרדות או נבדלות או עדיפות כל שהיא. אלא תבוטא מתוך ידיעה בשמחה והאהבה אשר לנו אליכם.


היום, האנוש יבקש את ההתמרה לשינוי. היום האנוש יש בו יכולת להכיל ולקבל את השינוי ולחבור זה לזה במחשבה, ברגש ובעשייה אשר תבוא מאותה אחריות אשר לכם כערבים הינכם זה לזה.


על כן יש ועל האנוש לבטא שליטה עצמית מתוך האהבה לצורך אשר בו אותה אהבה תהווה שינוי והכְוונה אשר בה הידע ישרת ויחברו רבים לצורך אשר להם בחיי היום יום לבטא.

ועל כן יש ואת אותה תודעה אשר לכם כאנוש, אשר מהווה פיקוח אשר לה להניע אתכם לחבור יחדיו ולנתב עשייה יחדיו מתוך השלם והשלמות אשר לאותה אנושות לשרוד מתוך אחדות במציאות אשר לכם ותבורכו.


אכן אותה מציאות אשר נוצרה לכם היום כאותו "אסון לאומי" בפיכם, יש בו להביא התעוררות אנושית לשבח את הקיים בכם כאנוש ולבטא אחדות לתקומה והכרה עצמית אשר תביא פריחה והתחדשות באותו מקום זה (הכרמל) ובאותם מצבים אשר בהם תבוא אותה מודעות ואהבה לצורך.


אכן הביאי בהם ידיעה זו באתר אשר לך מצורך ויכילו הבנה זו בהולמות, אכן אך ורק דרך האהבה – דרך האהבה אשר לנו אליכם. אכן כותר לך לתאחז בו מסר זה אשר לנו אליכם ואשר יקרא "מודעות האהבה מכלה הפחד".

bottom of page