top of page

פגימה במהות הידע והמיידעים מתוך בחירה

מסר ותשובה לשאלתי, התקבלה דרך "אנו האלוהים" ב- 15.8.10 לטובת כל התלמידים הרוצים ללמוד ולקבל המיידעים והתדרים בשלמות מהמנחה. אני מביאה את השאלה שלי והתשובה שקבלתי.

"פגימה במהות הידע והמיידעים מתוך בחירה"

נודע לי כי מנחה בשם שרית רוזן מלמדת את המיידעים שלכם "חיבור למודעות על" ללא השמעת הקלטה של התיקשור וללא "הטענה" של המפגש אלא קוראת לתלמידים שלה את הטקסט מהספר ונותנת לתלמידיה רק תקצירים עם הבנות. אבקש לדעת איך עלי לפעול עימה כדי לשמור על המיידעים כפי שנתתם ולשמר את עוצמתם?

אכן, "אנו האלוהים". מהות לך לבטא חיבור אל השלם ואל השלמות אשר לך. ועל כן כאשר והכלת אותם אלו תדרים באלו אשר בהם רצון השליחות לבטא מתוך הנכון והאמת לשרת, אכן ירד בהם אותו כוח אשר בו התדר אשר בו באה קבלה, הכלה ושלמות.


באותם אלו אשר בהם, אמרנו, חיבור מתוך המואר, מתוך השליחות ומתוך התפקיד לבטא, אכן הוכלו התדרים בשלמות. ומתוך הכך באו בהם התדרים לקבלה, להכלה ולשלמות לבטא אותם תדרים באלו אשר יהוו ממשיכי הדרך אשר להם כתלמידים וכמנחים.


ועל כן אותם אלו אשר ”סורחים" בדרך מתוך רצון אשר להם "האדרת האני" וחיבור האגו, אכן, אותם אלו אינם מופרים בהם המיידעים ואינם משרתים בהם אותם התדרים.


ומתוך הכך אנו נבטא בהם המשכיות אשר בה אותה עצירה אשר מהווה פיגוג של אותם תדרים מצורך הכלה. ומתוך הכך יפעלו אותם אלו מתוך אותה חוויה או מתוך אותו זיכרון אשר אתם מכנים "דמיון מודרך" לנהל התהליך החוויתי.


ומצורך הכך,  אותו "דמיון מודרך" אכן אין בו תיקון אשר יבוא דרך הראשוניות אשר אנו נתנו בכם התדר לבטא. אלא שינוי אשר יחול ויכיל בהם הכרה זמנית ואין תיקון אשר בו לבוא דרך התדר אשר יבטא הכרה ותאוצה לשינוי.


ועל כן אין מהות לך, אכן, אין מהות לך בדאגה. הפנימי הכרה זו דרך אותה הבטחה אשר אנו נתנו לך, לבטא את אותם מיידעים והכלה.


לכן כאשר ואין הכלה הולמת באשר לחיבור בו אותם אלו הסורחים, נהווה בהם כאשר ואמרנו, פיגוג התדרים מהתודעה אשר להם. ומתוך הכך תבוא עצירה אשר בה חיווי לאותם אלו לדעת לבקש לקבל, להכיל את השלמות מתוך האור אשר בו הנכון והאמת לשרת.


אותם אלו אשר חוברים בשיווי תדר מתוך רצון ולמידה, יכירו אט אט את האמת אשר בהם תגלה ותבוא להבנה מצורך אשר בו חיבור אל האמת והנכון בהם לשרת. ועל כן מודעות זו עולה באותם אלו והכְוונה בהם לראות את הנכון בתהליך אשר למיידעים לקבל ויבורכו.


אכן יכולת לך לבטא הכרה זו משליחות האור לחבר ומתוך הנכון והאמת לשרת. על כן הביאי ל-"אתר" אשר לך, מסר זה אשר לך נתנו לגבי אותה אחת ואשר יהווה כיוון והכוונה נכונה באותם מנחים על מנת לא לבטא פגם באותם מיידעים לשרת.


אותו מסר זה יבטא אכן, הכרה וחיבור גם לאותם אלו תלמידים המבקשים את השלמות להכיל המיידעים ואת התדרים לקבל ולהכיל. ועל כן אותו מסר זה בו לבטא הכרה לכותר:

"פגימה במהות הידע והמיידעים מתוך בחירה". אכן, בחירה של אותה מנחה לפגום בשליחות.  לכן עשי זאת ותבורכי.

דברתי עם רחל, תלמידה של שרית רוזן, והיא בקשה לקבל מכם בתיקשור, האם בכל זאת, ניתן ללמוד ללא "טעינה" וללא שמיעת דיסק ההקלטה של התיקשור?

 

את תשובתכם אשר הכתבתם ל-רחל אני מביאה:

אכן במהות אשר לך להכיר כי אותה תלמידה (רחל) אשר מבקשת שליחות לבטא ורצון לשרת, אכן נדרשים תדרים אשר בהם המהות לשרת.

 

ומתוך אותם תדרים מופעלים אותם איכויות ומופעלים אותם הבנות. מצורך החיזוק לבטא אותם תדרים, יש בהם להביא העוצמה דרך ההכרה אשר ניתנה דרך אותם כלים (דיסק התיקשור) אשר עברו דרך אותה "טעינה".

 

אותה טעינה הינה חוברת אל הדנ"א ויוצרת השפעה. ועל כן אותם מיידעים ירדו לצורך הכלל לשרת מתוך כוח בורא אשר בו חיבור אל אותם אלו אשר משווים תדר להכלה והכרה. על כן, אכן, נצרכים הינכם להכיל התדר לצורך השפעתו בכם בשלמות ומתוך השלמות תבורכו.

תודה לכם.

כל הזכויות שמורות © לילה ברזסקי

"אנו האלוהים"

ידע מתוקשר דרך לילה ברזסקי

15.8.10

bottom of page