top of page

היפה והשלמות בי לבטא

בתיקשור מפגש 112 של אל אלינוס, "שמחה לבטא שירות" בקש אל אלינוס מכל הקבוצה להיפגש למפגש 121 הפעם כמורים ומנחים מאירי הדרך אשר רכשו ידע והבנות לצורך היעוד אשר להם.

אותה מודעות וידע הביאו בקבוצה הכרה של "יודעי האור לנתב". ועל כן יש ועליהם לכתוב מצורך "האני" אשר להם, את מהות ההתמרה אשר עשו דרך כל המיידעים אשר קבלו, ולהביא לי, לידיעה, כדי להפיצו באתר הבית לידיעת כל הקוראים. וזאת תחת הכותר: "אני, בחרתי במהות האור לשרת דרכי".

ומתוך הכך, כאשר ובאה הקבוצה במפגש 121 והביעו בכתב את אשר הותמרו, הייתה התרגשות רבה אשר רטטה בתדר גבוה אשר השפיעה על אל אלינוס ואכן זכינו להכרה ולהמשכיות אשר תבוא בתוכנה חדשה אשר נושאת כותר: "היפה והשלמות בי לבטא".

הגיאומטריה צויירה על ידי רחל אגרי

ספר אחד עשרה

ספר שש עשרה

"השלמות לשלמות"

ספר אחד עשרה

ספר שניים עשרה

"השלמות לשלמות"

ספר אחד עשרה

ספר שמיני

"השלמות לשלמות"

ספר אחד עשרה

ספר חמש עשרה

"השלמות לשלמות"

ספר אחד עשרה

ספר אחד עשרה

"השלמות לשלמות"

ספר אחד עשרה

ספר שביעי

"השלמות לשלמות"

ספר אחד עשרה

ספר ארבע עשרה

"השלמות לשלמות"

ספר אחד עשרה

ספר עשירי

"השלמות לשלמות"

ספר אחד עשרה

ספר שישי

"השלמות לשלמות"

ספר אחד עשרה

ספר שלוש עשרה

"השלמות לשלמות"

ספר אחד עשרה

ספר תשיעי

"השלמות לשלמות"

ספר אחד עשרה

ספר חמישי

"השלמות לשלמות"

bottom of page