top of page

היפה והשלמות בי לבטא

בתיקשור מפגש 112 של אל אלינוס, "שמחה לבטא שירות" בקש אל אלינוס מכל הקבוצה להיפגש למפגש 121 הפעם כמורים ומנחים מאירי הדרך אשר רכשו ידע והבנות לצורך היעוד אשר להם.

אותה מודעות וידע הביאו בקבוצה הכרה של "יודעי האור לנתב". ועל כן יש ועליהם לכתוב מצורך "האני" אשר להם, את מהות ההתמרה אשר עשו דרך כל המיידעים אשר קבלו, ולהביא לי, לידיעה, כדי להפיצו באתר הבית לידיעת כל הקוראים. וזאת תחת הכותר: "אני, בחרתי במהות האור לשרת דרכי".

ומתוך הכך, כאשר ובאה הקבוצה במפגש 121 והביעו בכתב את אשר הותמרו, הייתה התרגשות רבה אשר רטטה בתדר גבוה אשר השפיעה על אל אלינוס ואכן זכינו להכרה ולהמשכיות אשר תבוא בתוכנה חדשה אשר נושאת כותר: "היפה והשלמות בי לבטא".

הגיאומטריה צויירה על ידי רחל אגרי

ספר ארבע עשרה

ספר שש עשרה

"האצלת הנסתר בצפונות הבורא"

ספר ארבע עשרה

ספר שניים עשרה

"האצלת הנסתר בצפונות הבורא"

ספר ארבע עשרה

ספר שמיני

"האצלת הנסתר בצפונות הבורא"

ספר ארבע עשרה

ספר חמש עשרה

"האצלת הנסתר בצפונות הבורא"

ספר ארבע עשרה

ספר אחד עשרה

"האצלת הנסתר בצפונות הבורא"

ספר ארבע עשרה

ספר שביעי

"האצלת הנסתר בצפונות הבורא"

ספר ארבע עשרה

ספר ארבע עשרה

"האצלת הנסתר בצפונות הבורא"

ספר ארבע עשרה

ספר עשירי

"האצלת הנסתר בצפונות הבורא"

ספר ארבע עשרה

ספר שישי

"האצלת הנסתר בצפונות הבורא"

ספר ארבע עשרה

ספר שלוש עשרה

"האצלת הנסתר בצפונות הבורא"

ספר ארבע עשרה

ספר תשיעי

"האצלת הנסתר בצפונות הבורא"

ספר ארבע עשרה

ספר חמישי

"האצלת הנסתר בצפונות הבורא"

bottom of page