top of page

היפה והשלמות בי לבטא

בתיקשור מפגש 112 של אל אלינוס, "שמחה לבטא שירות" בקש אל אלינוס מכל הקבוצה להיפגש למפגש 121 הפעם כמורים ומנחים מאירי הדרך אשר רכשו ידע והבנות לצורך היעוד אשר להם.

אותה מודעות וידע הביאו בקבוצה הכרה של "יודעי האור לנתב". ועל כן יש ועליהם לכתוב מצורך "האני" אשר להם, את מהות ההתמרה אשר עשו דרך כל המיידעים אשר קבלו, ולהביא לי, לידיעה, כדי להפיצו באתר הבית לידיעת כל הקוראים. וזאת תחת הכותר: "אני, בחרתי במהות האור לשרת דרכי".

ומתוך הכך, כאשר ובאה הקבוצה במפגש 121 והביעו בכתב את אשר הותמרו, הייתה התרגשות רבה אשר רטטה בתדר גבוה אשר השפיעה על אל אלינוס ואכן זכינו להכרה ולהמשכיות אשר תבוא בתוכנה חדשה אשר נושאת כותר: "היפה והשלמות בי לבטא".

הגיאומטריה צויירה על ידי רחל אגרי

ספר חמישי

ספר שש עשרה

"שינוי שיטת החיים"

ספר חמישי

ספר שניים עשרה

"שינוי שיטת החיים"

ספר חמישי

ספר שמיני

"שינוי שיטת החיים"

ספר חמישי

ספר חמש עשרה

"שינוי שיטת החיים"

ספר חמישי

ספר אחד עשרה

"שינוי שיטת החיים"

ספר חמישי

ספר שביעי

"שינוי שיטת החיים"

ספר חמישי

ספר ארבע עשרה

"שינוי שיטת החיים"

ספר חמישי

ספר עשירי

"שינוי שיטת החיים"

ספר חמישי

ספר שישי

"שינוי שיטת החיים"

ספר חמישי

ספר שלוש עשרה

"שינוי שיטת החיים"

ספר חמישי

ספר תשיעי

"שינוי שיטת החיים"

ספר חמישי

ספר חמישי

"שינוי שיטת החיים"

bottom of page