top of page

היפה והשלמות בי לבטא

בתיקשור מפגש 112 של אל אלינוס, "שמחה לבטא שירות" בקש אל אלינוס מכל הקבוצה להיפגש למפגש 121 הפעם כמורים ומנחים מאירי הדרך אשר רכשו ידע והבנות לצורך היעוד אשר להם.

אותה מודעות וידע הביאו בקבוצה הכרה של "יודעי האור לנתב". ועל כן יש ועליהם לכתוב מצורך "האני" אשר להם, את מהות ההתמרה אשר עשו דרך כל המיידעים אשר קבלו, ולהביא לי, לידיעה, כדי להפיצו באתר הבית לידיעת כל הקוראים. וזאת תחת הכותר: "אני, בחרתי במהות האור לשרת דרכי".

ומתוך הכך, כאשר ובאה הקבוצה במפגש 121 והביעו בכתב את אשר הותמרו, הייתה התרגשות רבה אשר רטטה בתדר גבוה אשר השפיעה על אל אלינוס ואכן זכינו להכרה ולהמשכיות אשר תבוא בתוכנה חדשה אשר נושאת כותר: "היפה והשלמות בי לבטא".

הגיאומטריה צויירה על ידי רחל אגרי

ספר חמש עשרה

ספר שש עשרה

"נשגבות הערך המוחלט"

ספר חמש עשרה

ספר שניים עשרה

"נשגבות הערך המוחלט"

ספר חמש עשרה

ספר שמיני

"נשגבות הערך המוחלט"

ספר חמש עשרה

ספר חמש עשרה

"נשגבות הערך המוחלט"

ספר חמש עשרה

ספר אחד עשרה

"נשגבות הערך המוחלט"

ספר חמש עשרה

ספר שביעי

"נשגבות הערך המוחלט"

ספר חמש עשרה

ספר ארבע עשרה

"נשגבות הערך המוחלט"

ספר חמש עשרה

ספר עשירי

"נשגבות הערך המוחלט"

ספר חמש עשרה

ספר שישי

"נשגבות הערך המוחלט"

ספר חמש עשרה

ספר שלוש עשרה

"נשגבות הערך המוחלט"

ספר חמש עשרה

ספר תשיעי

"נשגבות הערך המוחלט"

ספר חמש עשרה

ספר חמישי

"נשגבות הערך המוחלט"

bottom of page