top of page

היפה והשלמות בי לבטא

בתיקשור מפגש 112 של אל אלינוס, "שמחה לבטא שירות" בקש אל אלינוס מכל הקבוצה להיפגש למפגש 121 הפעם כמורים ומנחים מאירי הדרך אשר רכשו ידע והבנות לצורך היעוד אשר להם.

אותה מודעות וידע הביאו בקבוצה הכרה של "יודעי האור לנתב". ועל כן יש ועליהם לכתוב מצורך "האני" אשר להם, את מהות ההתמרה אשר עשו דרך כל המיידעים אשר קבלו, ולהביא לי, לידיעה, כדי להפיצו באתר הבית לידיעת כל הקוראים. וזאת תחת הכותר: "אני, בחרתי במהות האור לשרת דרכי".

ומתוך הכך, כאשר ובאה הקבוצה במפגש 121 והביעו בכתב את אשר הותמרו, הייתה התרגשות רבה אשר רטטה בתדר גבוה אשר השפיעה על אל אלינוס ואכן זכינו להכרה ולהמשכיות אשר תבוא בתוכנה חדשה אשר נושאת כותר: "היפה והשלמות בי לבטא".

הגיאומטריה צויירה על ידי רחל אגרי

ספר עשירי

ספר שש עשרה

"קידוד הרוחניות בתאריכים"

ספר עשירי

ספר שניים עשרה

"קידוד הרוחניות בתאריכים"

ספר עשירי

ספר שמיני

"קידוד הרוחניות בתאריכים"

ספר עשירי

ספר חמש עשרה

"קידוד הרוחניות בתאריכים"

ספר עשירי

ספר אחד עשרה

"קידוד הרוחניות בתאריכים"

ספר עשירי

ספר שביעי

"קידוד הרוחניות בתאריכים"

ספר עשירי

ספר ארבע עשרה

"קידוד הרוחניות בתאריכים"

ספר עשירי

ספר עשירי

"קידוד הרוחניות בתאריכים"

ספר עשירי

ספר שישי

"קידוד הרוחניות בתאריכים"

ספר עשירי

ספר שלוש עשרה

"קידוד הרוחניות בתאריכים"

ספר עשירי

ספר תשיעי

"קידוד הרוחניות בתאריכים"

ספר עשירי

ספר חמישי

"קידוד הרוחניות בתאריכים"

bottom of page