top of page

היפה והשלמות בי לבטא

בתיקשור מפגש 112 של אל אלינוס, "שמחה לבטא שירות" בקש אל אלינוס מכל הקבוצה להיפגש למפגש 121 הפעם כמורים ומנחים מאירי הדרך אשר רכשו ידע והבנות לצורך היעוד אשר להם.

אותה מודעות וידע הביאו בקבוצה הכרה של "יודעי האור לנתב". ועל כן יש ועליהם לכתוב מצורך "האני" אשר להם, את מהות ההתמרה אשר עשו דרך כל המיידעים אשר קבלו, ולהביא לי, לידיעה, כדי להפיצו באתר הבית לידיעת כל הקוראים. וזאת תחת הכותר: "אני, בחרתי במהות האור לשרת דרכי".

ומתוך הכך, כאשר ובאה הקבוצה במפגש 121 והביעו בכתב את אשר הותמרו, הייתה התרגשות רבה אשר רטטה בתדר גבוה אשר השפיעה על אל אלינוס ואכן זכינו להכרה ולהמשכיות אשר תבוא בתוכנה חדשה אשר נושאת כותר: "היפה והשלמות בי לבטא".

הגיאומטריה צויירה על ידי רחל אגרי

ספר ראשון

ספר שש עשרה

"הדרך בשליחות מתגמלת"

ספר ראשון

ספר שניים עשרה

"הדרך בשליחות מתגמלת"

ספר ראשון

ספר שמיני

"הדרך בשליחות מתגמלת"

ספר ראשון

ספר חמש עשרה

"הדרך בשליחות מתגמלת"

ספר ראשון

ספר אחד עשרה

"הדרך בשליחות מתגמלת"

ספר ראשון

ספר שביעי

"הדרך בשליחות מתגמלת"

ספר ראשון

ספר ארבע עשרה

"הדרך בשליחות מתגמלת"

ספר ראשון

ספר עשירי

"הדרך בשליחות מתגמלת"

ספר ראשון

ספר שישי

"הדרך בשליחות מתגמלת"

ספר ראשון

ספר שלוש עשרה

"הדרך בשליחות מתגמלת"

ספר ראשון

ספר תשיעי

"הדרך בשליחות מתגמלת"

ספר ראשון

ספר חמישי

"הדרך בשליחות מתגמלת"

bottom of page