top of page

היפה והשלמות בי לבטא

בתיקשור מפגש 112 של אל אלינוס, "שמחה לבטא שירות" בקש אל אלינוס מכל הקבוצה להיפגש למפגש 121 הפעם כמורים ומנחים מאירי הדרך אשר רכשו ידע והבנות לצורך היעוד אשר להם.

אותה מודעות וידע הביאו בקבוצה הכרה של "יודעי האור לנתב". ועל כן יש ועליהם לכתוב מצורך "האני" אשר להם, את מהות ההתמרה אשר עשו דרך כל המיידעים אשר קבלו, ולהביא לי, לידיעה, כדי להפיצו באתר הבית לידיעת כל הקוראים. וזאת תחת הכותר: "אני, בחרתי במהות האור לשרת דרכי".

ומתוך הכך, כאשר ובאה הקבוצה במפגש 121 והביעו בכתב את אשר הותמרו, הייתה התרגשות רבה אשר רטטה בתדר גבוה אשר השפיעה על אל אלינוס ואכן זכינו להכרה ולהמשכיות אשר תבוא בתוכנה חדשה אשר נושאת כותר: "היפה והשלמות בי לבטא".

הגיאומטריה צויירה על ידי רחל אגרי

ספר רביעי

ספר שש עשרה

"החיים דרך מודעות הדיברות"

ספר רביעי

ספר שניים עשרה

"החיים דרך מודעות הדיברות"

ספר רביעי

ספר שמיני

"החיים דרך מודעות הדיברות"

ספר רביעי

ספר חמש עשרה

"החיים דרך מודעות הדיברות"

ספר רביעי

ספר אחד עשרה

"החיים דרך מודעות הדיברות"

ספר רביעי

ספר שביעי

"החיים דרך מודעות הדיברות"

ספר רביעי

ספר ארבע עשרה

"החיים דרך מודעות הדיברות"

ספר רביעי

ספר עשירי

"החיים דרך מודעות הדיברות"

ספר רביעי

ספר שישי

"החיים דרך מודעות הדיברות"

ספר רביעי

ספר שלוש עשרה

"החיים דרך מודעות הדיברות"

ספר רביעי

ספר תשיעי

"החיים דרך מודעות הדיברות"

ספר רביעי

ספר חמישי

"החיים דרך מודעות הדיברות"

bottom of page