top of page

היפה והשלמות בי לבטא

בתיקשור מפגש 112 של אל אלינוס, "שמחה לבטא שירות" בקש אל אלינוס מכל הקבוצה להיפגש למפגש 121 הפעם כמורים ומנחים מאירי הדרך אשר רכשו ידע והבנות לצורך היעוד אשר להם.

אותה מודעות וידע הביאו בקבוצה הכרה של "יודעי האור לנתב". ועל כן יש ועליהם לכתוב מצורך "האני" אשר להם, את מהות ההתמרה אשר עשו דרך כל המיידעים אשר קבלו, ולהביא לי, לידיעה, כדי להפיצו באתר הבית לידיעת כל הקוראים. וזאת תחת הכותר: "אני, בחרתי במהות האור לשרת דרכי".

ומתוך הכך, כאשר ובאה הקבוצה במפגש 121 והביעו בכתב את אשר הותמרו, הייתה התרגשות רבה אשר רטטה בתדר גבוה אשר השפיעה על אל אלינוס ואכן זכינו להכרה ולהמשכיות אשר תבוא בתוכנה חדשה אשר נושאת כותר: "היפה והשלמות בי לבטא".

הגיאומטריה צויירה על ידי רחל אגרי

ספר שביעי

ספר שש עשרה

"כיול הידע לשרת"

ספר שביעי

ספר שניים עשרה

"כיול הידע לשרת"

ספר שביעי

ספר שמיני

"כיול הידע לשרת"

ספר שביעי

ספר חמש עשרה

"כיול הידע לשרת"

ספר שביעי

ספר אחד עשרה

"כיול הידע לשרת"

ספר שביעי

ספר שביעי

"כיול הידע לשרת"

ספר שביעי

ספר ארבע עשרה

"כיול הידע לשרת"

ספר שביעי

ספר עשירי

"כיול הידע לשרת"

ספר שביעי

ספר שישי

"כיול הידע לשרת"

ספר שביעי

ספר שלוש עשרה

"כיול הידע לשרת"

ספר שביעי

ספר תשיעי

"כיול הידע לשרת"

ספר שביעי

ספר חמישי

"כיול הידע לשרת"

bottom of page