top of page

היפה והשלמות בי לבטא

בתיקשור מפגש 112 של אל אלינוס, "שמחה לבטא שירות" בקש אל אלינוס מכל הקבוצה להיפגש למפגש 121 הפעם כמורים ומנחים מאירי הדרך אשר רכשו ידע והבנות לצורך היעוד אשר להם.

אותה מודעות וידע הביאו בקבוצה הכרה של "יודעי האור לנתב". ועל כן יש ועליהם לכתוב מצורך "האני" אשר להם, את מהות ההתמרה אשר עשו דרך כל המיידעים אשר קבלו, ולהביא לי, לידיעה, כדי להפיצו באתר הבית לידיעת כל הקוראים. וזאת תחת הכותר: "אני, בחרתי במהות האור לשרת דרכי".

ומתוך הכך, כאשר ובאה הקבוצה במפגש 121 והביעו בכתב את אשר הותמרו, הייתה התרגשות רבה אשר רטטה בתדר גבוה אשר השפיעה על אל אלינוס ואכן זכינו להכרה ולהמשכיות אשר תבוא בתוכנה חדשה אשר נושאת כותר: "היפה והשלמות בי לבטא".

הגיאומטריה צויירה על ידי רחל אגרי

ספר שישי

ספר שש עשרה

"איכות ויצירה בשלמות"

ספר שישי

ספר שניים עשרה

"איכות ויצירה בשלמות"

ספר שישי

ספר שמיני

"איכות ויצירה בשלמות"

ספר שישי

ספר חמש עשרה

"איכות ויצירה בשלמות"

ספר שישי

ספר אחד עשרה

"איכות ויצירה בשלמות"

ספר שישי

ספר שביעי

"איכות ויצירה בשלמות"

ספר שישי

ספר ארבע עשרה

"איכות ויצירה בשלמות"

ספר שישי

ספר עשירי

"איכות ויצירה בשלמות"

ספר שישי

ספר שישי

"איכות ויצירה בשלמות"

ספר שישי

ספר שלוש עשרה

"איכות ויצירה בשלמות"

ספר שישי

ספר תשיעי

"איכות ויצירה בשלמות"

ספר שישי

ספר חמישי

"איכות ויצירה בשלמות"

bottom of page