top of page

היפה והשלמות בי לבטא

בתיקשור מפגש 112 של אל אלינוס, "שמחה לבטא שירות" בקש אל אלינוס מכל הקבוצה להיפגש למפגש 121 הפעם כמורים ומנחים מאירי הדרך אשר רכשו ידע והבנות לצורך היעוד אשר להם.

אותה מודעות וידע הביאו בקבוצה הכרה של "יודעי האור לנתב". ועל כן יש ועליהם לכתוב מצורך "האני" אשר להם, את מהות ההתמרה אשר עשו דרך כל המיידעים אשר קבלו, ולהביא לי, לידיעה, כדי להפיצו באתר הבית לידיעת כל הקוראים. וזאת תחת הכותר: "אני, בחרתי במהות האור לשרת דרכי".

ומתוך הכך, כאשר ובאה הקבוצה במפגש 121 והביעו בכתב את אשר הותמרו, הייתה התרגשות רבה אשר רטטה בתדר גבוה אשר השפיעה על אל אלינוס ואכן זכינו להכרה ולהמשכיות אשר תבוא בתוכנה חדשה אשר נושאת כותר: "היפה והשלמות בי לבטא".

הגיאומטריה צויירה על ידי רחל אגרי

ספר שלוש עשרה

ספר שש עשרה

"תהליך בהולכה מוארת"

ספר שלוש עשרה

ספר שניים עשרה

"תהליך בהולכה מוארת"

ספר שלוש עשרה

ספר שמיני

"תהליך בהולכה מוארת"

ספר שלוש עשרה

ספר חמש עשרה

"תהליך בהולכה מוארת"

ספר שלוש עשרה

ספר אחד עשרה

"תהליך בהולכה מוארת"

ספר שלוש עשרה

ספר שביעי

"תהליך בהולכה מוארת"

ספר שלוש עשרה

ספר ארבע עשרה

"תהליך בהולכה מוארת"

ספר שלוש עשרה

ספר עשירי

"תהליך בהולכה מוארת"

ספר שלוש עשרה

ספר שישי

"תהליך בהולכה מוארת"

ספר שלוש עשרה

ספר שלוש עשרה

"תהליך בהולכה מוארת"

ספר שלוש עשרה

ספר תשיעי

"תהליך בהולכה מוארת"

ספר שלוש עשרה

ספר חמישי

"תהליך בהולכה מוארת"

bottom of page