top of page

היפה והשלמות בי לבטא

בתיקשור מפגש 112 של אל אלינוס, "שמחה לבטא שירות" בקש אל אלינוס מכל הקבוצה להיפגש למפגש 121 הפעם כמורים ומנחים מאירי הדרך אשר רכשו ידע והבנות לצורך היעוד אשר להם.

אותה מודעות וידע הביאו בקבוצה הכרה של "יודעי האור לנתב". ועל כן יש ועליהם לכתוב מצורך "האני" אשר להם, את מהות ההתמרה אשר עשו דרך כל המיידעים אשר קבלו, ולהביא לי, לידיעה, כדי להפיצו באתר הבית לידיעת כל הקוראים. וזאת תחת הכותר: "אני, בחרתי במהות האור לשרת דרכי".

ומתוך הכך, כאשר ובאה הקבוצה במפגש 121 והביעו בכתב את אשר הותמרו, הייתה התרגשות רבה אשר רטטה בתדר גבוה אשר השפיעה על אל אלינוס ואכן זכינו להכרה ולהמשכיות אשר תבוא בתוכנה חדשה אשר נושאת כותר: "היפה והשלמות בי לבטא".

הגיאומטריה צויירה על ידי רחל אגרי

ספר שמיני

ספר שש עשרה

"האצלת הרוח במספרים"

ספר שמיני

ספר שניים עשרה

"האצלת הרוח במספרים"

ספר שמיני

ספר שמיני

"האצלת הרוח במספרים"

ספר שמיני

ספר חמש עשרה

"האצלת הרוח במספרים"

ספר שמיני

ספר אחד עשרה

"האצלת הרוח במספרים"

ספר שמיני

ספר שביעי

"האצלת הרוח במספרים"

ספר שמיני

ספר ארבע עשרה

"האצלת הרוח במספרים"

ספר שמיני

ספר עשירי

"האצלת הרוח במספרים"

ספר שמיני

ספר שישי

"האצלת הרוח במספרים"

ספר שמיני

ספר שלוש עשרה

"האצלת הרוח במספרים"

ספר שמיני

ספר תשיעי

"האצלת הרוח במספרים"

ספר שמיני

ספר חמישי

"האצלת הרוח במספרים"

bottom of page