top of page

היפה והשלמות בי לבטא

בתיקשור מפגש 112 של אל אלינוס, "שמחה לבטא שירות" בקש אל אלינוס מכל הקבוצה להיפגש למפגש 121 הפעם כמורים ומנחים מאירי הדרך אשר רכשו ידע והבנות לצורך היעוד אשר להם.

אותה מודעות וידע הביאו בקבוצה הכרה של "יודעי האור לנתב". ועל כן יש ועליהם לכתוב מצורך "האני" אשר להם, את מהות ההתמרה אשר עשו דרך כל המיידעים אשר קבלו, ולהביא לי, לידיעה, כדי להפיצו באתר הבית לידיעת כל הקוראים. וזאת תחת הכותר: "אני, בחרתי במהות האור לשרת דרכי".

ומתוך הכך, כאשר ובאה הקבוצה במפגש 121 והביעו בכתב את אשר הותמרו, הייתה התרגשות רבה אשר רטטה בתדר גבוה אשר השפיעה על אל אלינוס ואכן זכינו להכרה ולהמשכיות אשר תבוא בתוכנה חדשה אשר נושאת כותר: "היפה והשלמות בי לבטא".

הגיאומטריה צויירה על ידי רחל אגרי

ספר שניים עשרה

ספר שש עשרה

"קיבוע הכלת האור"

ספר שניים עשרה

ספר שניים עשרה

"קיבוע הכלת האור"

ספר שניים עשרה

ספר שמיני

"קיבוע הכלת האור"

ספר שניים עשרה

ספר חמש עשרה

"קיבוע הכלת האור"

ספר שניים עשרה

ספר אחד עשרה

"קיבוע הכלת האור"

ספר שניים עשרה

ספר שביעי

"קיבוע הכלת האור"

ספר שניים עשרה

ספר ארבע עשרה

"קיבוע הכלת האור"

ספר שניים עשרה

ספר עשירי

"קיבוע הכלת האור"

ספר שניים עשרה

ספר שישי

"קיבוע הכלת האור"

ספר שניים עשרה

ספר שלוש עשרה

"קיבוע הכלת האור"

ספר שניים עשרה

ספר תשיעי

"קיבוע הכלת האור"

ספר שניים עשרה

ספר חמישי

"קיבוע הכלת האור"

bottom of page