top of page

היפה והשלמות בי לבטא

בתיקשור מפגש 112 של אל אלינוס, "שמחה לבטא שירות" בקש אל אלינוס מכל הקבוצה להיפגש למפגש 121 הפעם כמורים ומנחים מאירי הדרך אשר רכשו ידע והבנות לצורך היעוד אשר להם.

אותה מודעות וידע הביאו בקבוצה הכרה של "יודעי האור לנתב". ועל כן יש ועליהם לכתוב מצורך "האני" אשר להם, את מהות ההתמרה אשר עשו דרך כל המיידעים אשר קבלו, ולהביא לי, לידיעה, כדי להפיצו באתר הבית לידיעת כל הקוראים. וזאת תחת הכותר: "אני, בחרתי במהות האור לשרת דרכי".

ומתוך הכך, כאשר ובאה הקבוצה במפגש 121 והביעו בכתב את אשר הותמרו, הייתה התרגשות רבה אשר רטטה בתדר גבוה אשר השפיעה על אל אלינוס ואכן זכינו להכרה ולהמשכיות אשר תבוא בתוכנה חדשה אשר נושאת כותר: "היפה והשלמות בי לבטא".

הגיאומטריה צויירה על ידי רחל אגרי

ספר תשיעי

ספר שש עשרה

"ערכיות תודעת הרוח במספרים"

ספר תשיעי

ספר שניים עשרה

"ערכיות תודעת הרוח במספרים"

ספר תשיעי

ספר שמיני

"ערכיות תודעת הרוח במספרים"

ספר תשיעי

ספר חמש עשרה

"ערכיות תודעת הרוח במספרים"

ספר תשיעי

ספר אחד עשרה

"ערכיות תודעת הרוח במספרים"

ספר תשיעי

ספר שביעי

"ערכיות תודעת הרוח במספרים"

ספר תשיעי

ספר ארבע עשרה

"ערכיות תודעת הרוח במספרים"

ספר תשיעי

ספר עשירי

"ערכיות תודעת הרוח במספרים"

ספר תשיעי

ספר שישי

"ערכיות תודעת הרוח במספרים"

ספר תשיעי

ספר שלוש עשרה

"ערכיות תודעת הרוח במספרים"

ספר תשיעי

ספר תשיעי

"ערכיות תודעת הרוח במספרים"

ספר תשיעי

ספר חמישי

"ערכיות תודעת הרוח במספרים"

bottom of page